Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Borsa de treball professors/es dansa contemporània / creativa

1 d'agost de 2019


 

REQUISITS:

 

Titulació exigida:

 

Especialitat dansa: dansa contemporània / creativa

 • Títol o certificat d’estudis complerts de dansa anterior a la Llei Orgànica 1/1990 general d’Ordenació del Sistema Educatiu, especialitat dansa contemporània, amb equivalència o sense equivalència (Ordre ECI/1082/2006).
 • Títol superior de dansa, especialitat Pedagogia (Pla d’estudis LOGSE).

En tots els casos en que es presenti un títol equivalent a l’exigit, els aspirants hauran d’adjuntar un certificat, expedient per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència.

 

En el cas que es presentin titulacions obtingudes a l’estranger, s’haurà d’acreditar la homologació del títol a l’Estat Espanyol, d’acord amb la normativa vigent en aquesta matèria.

 

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

 

 • Impartir classes de l’especialitat.
 • Programar les classes en funció de l’especialitat i el nivell.
 • Ensenyar les diferents tècniques pròpies de cada especialitat.
 • Projectar i concebre coreografies en funció de l’especialitat i el nivell.
 • Preparar les aules per les classes.
 • Vetllar per l’ordre i el silenci dins l’escola.
 • Atendre demandes, preguntes i tutories de pare, mares i alumnat.
 • Elaborar horaris de l’alumnat i fer les reunions per adjudicar-los.
 • Coordinar la programació de les unitats didàctiques amb la resta de companys i companyes.
 • Elaborar i corregir fitxes d’avaluació.
 • Elaborar els informe pedagògics quadrimestrals dirigits a pares, mares i alumnat adult.
 • Estudiar i assajar les diferents coreografies per portar a terme els espectacles i activitats programades.
 • Preparar, organitzar, dirigir i vetllar pel bon funcionament dels espectacles i actuacions.
 • Assistir a les reunions de coordinació, de planificació i de Junta d’avaluació de l’acció pedagògica.
 • Realitzar les tasques no lectives programades per l’equip directiu.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionada amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establert i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral amb la corporació.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que siguin atribuïdes.

 

S’OFEREIX:

 

Contractació per curs escolar,  a temps parcial, com a personal laboral temporal, grup de titulació A1, escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica superior, categoria tècnic/a superior.

Dedicació a determinar.

 

SISTEMA DE SELECCIÓ: Procediment de selecció per urgència.

 

Les persones interessades podran presentar instància sol·licitant accedir a la borsa de treball de professors/es de dansa al registre general de l’Ajuntament de Vacarisses, carrer de Pau Casals, 17, o pels mitjans legalment establerts, a partir del dia 2 d'agost i fins el 4 de setembre 2019.

 

L’horari del registre és de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores.

 

També podeu presentar instància telemàticament mitjançant l'eTram:

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=492

 

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de:

 • Currículum vitae.
 • Document d’identitat.
 • Acreditació del nivell de català.
 • Titulació exigida.
 • Acreditació de l’experiència laboral: S’acredita amb l’informe de la vida laboral emès dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació de instàncies, i a més:

     L’experiència professional en les administracions públiques o empreses del sector públic s’ha d’acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa a l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de contractació i experiència adquirida.

 

     L’experiència professional a l’empresa privada o com a treballadora autònom s’ha d’acreditar mitjançant certificació de l’empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions el període de temps, el règim de dedicació i l’experiència adquirida. També es podrà acreditar a través de fotocòpia dels contractes de treball.

 • Acreditació de formació complementària relacionada amb el lloc de treball:

     L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En els supòsits que no s’especifiqui la duració en hores o crèdits, quedarà a criteri de l’òrgan de valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la puntuació mínima establerta a les bases.

 

Per ser admès/a a la selecció és imprescindible estar en possessió de la titulació exigida i acreditar el nivell de suficiència de llengua catalana.

 

Un cop examinats els currículums es valoraran els mèrits acreditats pels candidats/es d’acord amb el barem de sota i s’ordenaran per de major a menor puntuació, a mida que existeixi la necessitat s’aniran cridant candidats/es per l’ordre de prelació establert per la valoració de mèrits per fer una entrevista personal i acabar de valorar la seva adequació al lloc de treball.

 

A)     Experiència professional:

Puntuació màxima

A.1)

Per serveis prestat a l’administració pública o a l’empresa privada amb funcions i continguts iguals al de professor/a de dansa contemporània/creativa, 0,10 punts per mes treballat o fracció.

5 punts

A.2)

 

Per serveis prestat a l’administració pública o a l’empresa privada amb funcions i continguts similars als de la convocatòria al de professor/a de dansa contemporània/creativa, 0,10 punts per mes treballat o fracció.

4 punts

B)      Nivell de formació:

Puntuació màxima

Cursos relacionats amb el lloc de treball de professor/a de dansa contemporània/creativa.

3 punts

-          Si la seva durada és fins a 15 hores, 0,25 punts

-          Si la seva durada està entre 16 i 40 hores, 0,50 punts

-          Si la seva durada està entre 41 i 100 hores, 0,75 punts

-          Si la seva durada es superior a 100 hores, 1,25 punts

 

Per qualsevol dubte adreceu-vos a:

 

Departament de Recursos Humans 938359002 ext 131

montorobr@vacarisses.cat


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats