Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte "Construcció d'una caldera de biomassa al pavelló poliesportiu de Vacarisses"

2 de maig de 2019


La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 30 d'abril de 2019, va aprovar inicialment el projecte el projecte d’obra ordinària titulat “CONSTRUCCIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASA AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE VACARISSES”, elaborat per SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, en data febrer de 2019, amb un pressupost d’execució per contracta de 153.274,85 euros.

Es sotmet l'expedient i l'acord d'aprovació inicial del projecte a informació pública,  pel període de 30 dies hàbils, per tal que qui es consideri interessat pugui presentar les al·legacions que cregui oportunes. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat reclamacions, s'entendrà aprovat definitivament, amb caràcter automàtic.

Els anuncis d'aprovació inical del projecte foren publicats al tauler d’anuncis de l’Ajuntament en data 2.05.2019, a la pàgina Web municipal en data 2.05.2019, a l’eTauler en data 2.01.2019 i al Portal de la Transparència en data 2.05.2019, pel període de 30 dies hàbils, compresos entre el dia 3 de maig de 2019 i el 14 de juny de 2019, sense que s’hagin presentat al·legacions, per la que cosa resta aprovat definitivament amb caràcter automàtic.

L’anunci que dóna notícia a l’aprovació definitiva del projecte , en compliment del que disposa l'article 38.2 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7920 de data 18.07.2019, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17.07.2019, i tanmateix s’ha inserit al Portal de la Transparència el 10.07.2019 i a l’eTauler, al Web municipal i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament en data 10.07.2019.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats