Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Vacarisses

5 d'octubre de 2018


El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del dia 26 de juliol de 2018,  va acordar l’aprovació inicial de la modificació del REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’ AJUNTAMENT DE VACARISSES,  i exposar-lo  al públic, per termini de trenta dies hàbils.

L'anunci que en dóna notícia  va ésser publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 8.08.2018; al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7682, de data 9.08.2018; al diari Ara de data 2.08.2018 , al tauler d’anuncis de la Corporació en data 31.07.2018, a l’eTauler en data 31.07.2018, a la Web municipal el dia 8.08.2018 i al Portal de la Transparència el dia 8.08.2018 , havent expirant el termini d’informació pública de trenta dies hàbils, en data 7 de setembre de 2018.

En compliment i als efectes previstos als articles 56.1, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 65.3 del reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, es va comunicar l’acord definitiu a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, mitjançant certificació acreditativa, alhora que se’ls va trametre còpia íntegra i fefaent del text refós del Reglament, el qual inclou la modificació, essent rebut per ambdues administracions en data 13 de setembre de 2018, i per tant ja ha transcorregut el termini de 15 dies previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985.

L’esmentada modificació del Reglament entrarà en vigor després d’haver estat publicat el present anunci en el Butlletí Oficial de la Província .

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 15 d'octubre de 2018 surt publicat l'anunci amb el text íntegre de la modificació aprovada definitivament.

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7738, de data 31 d'octubre de 2018, es publica l'anunci de la referència de publicació al BOPB de l'aprovació definitiva.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2018 Tots els drets reservats