Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Reglament del servei d'arxiu municipal de Vacarisses

1 d'octubre de 2018


El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 27 de setembre de 2018 va aprovar inicialment el REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL DE VACARISSES, el text del qual és coincident amb el model tipus que aprovà la Presidència de la Diputació mitjançant Decret núm. 10859/17, en data 2 de novembre de 2017, publicat al BOPB del 12 de desembre de 2107 i anunciat al DOGC núm. 7521, el 21 de desembre de 2017.

 

Es sotmet a informació pública l’ expedient i el text del Reglament pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al diari Ara , al tauler d’edictes de l’Ajuntament , a l’eTauler, a la Web municipal i al Portal de la Transparència. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials suara esmentades.

L’acord l’aprovació inicial del REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL DE VACARISSES , ha esdevingut aprovat definitivament, amb caràcter automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública de trenta dies hàbils, des de l’última de les publicacions al Butlletí Oficial de la Província de data 8.10.2018; al Portal de la Transparència 8.10.2018; al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7722, de data 9.10.2018; al diari Ara de data 04.10.2018 , al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’eTauler i al Web municipal en data 01.10.2018, sense que s’hagi presentat cap al·legació, reclamació o suggeriment.

Que en data 22 de gener de 2019, es va fer públic, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, l’anunci de l’acord d’aprovació definitiva així com la referència de què el text íntegre de l’esmentat Reglament és coincident amb el model tipus que aprovà la Presidència de la Diputació de Barcelona mitjançant Decret núm. 10859/17, en data 2 de novembre de 2017, publicat al BOPB del 12 de desembre de 2107 i anunciat al DOGC núm. 7521, el 21 de desembre de 2017. Que en data 4 de febrer de 2019 va ésser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.7802 la referència del BOPB on es va publicar el text íntegre de l’esmentat reglament.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats