Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte "Instal.lació de bombament del nou pou de Torreblanca i canalització d'impulsió fins el dipòsit de la Torre, situades dintre del terme municipal de Vacarisses"

4 de maig de 2018


El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 26 d'abril de 2018, va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària titulat PROJECTE D’INSTAL.LACIÓ DE BOMBAMENT DEL NOU POU DE TORREBLANCA I CANALITZACIÓ D’IMPULSIÓ FINS EL DIPÒSIT DE DISTRIBUCIÓ DE LA TORRE, SITUADES DINTRE DEL TERME MUNICIPAL DE VACARISSES, redactat per l’enginyer agrònom Salvador Gibert Badia, en data març de 2018, amb un pressupost per a coneixement de l'administració de 248.361,06 euros, i quedà aprovada, alhora, en unitat d’acte i de forma inicial, la relació detallada de béns i drets afectats a expropiar , ocupar temporalment o bé que són objecte de servitud de pas, per a l’execució del projecte esmentat. El projecte esmentat, inclosa la relació detallada de béns i drets que s’expropien , ocupen temporalment o servitud de pas que en formen part,  es sotmet a informació pública, per un període de trenta dies hàbils comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’Anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en el diari Ara, en el tauler d’edictes de l'Ajuntament, a la pàgina Web de l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal de la Transparència, als efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el projecte; i a efectes, alhora, de corregir possibles errors en la relació de béns i drets que s’expropien i, per últim, amb la finalitat afegida de poder al·legar, si s’escau, el que es consideri pertinent sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns o drets esmentats o del seu estat material o legal.

L'Anunci d'informació pública del projecte i la relació detallada de béns i drets afectats ha estat publicat al diari Ara del dia 9.05.2018, en el tauler d’edictes de l'Ajuntament, a la pàgina Web de l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal de la Transparència el dia 4.05.2018, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 15.05.2018, al següent enllaç https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&05/022018009851.pdf&1

El termini per a presentar al.legacions finalitzarà el dia 27 de juny de 2018.

 

El Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 27 de setembre de 2018, va aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària PROJECTE D’INSTAL.LACIÓ DE BOMBAMENT DEL NOU POU DE TORREBLANCA I CANALITZACIÓ D’IMPULSIÓ FINS EL DIPÒSIT DE DISTRIBUCIÓ DE LA TORRE, SITUADES DINTRE DEL TERME MUNICIPAL DE VACARISSES , amb les modificacions respecte a la seva aprovació inicial , introduïdes d’ofici i en unitat d'acte va aprovar la relació definitiva de béns i drets afectats a expropiar , ocupar temporalment o bé que són objecte de servitud de pas, per a l’execució del projecte esmentat, declararnt-ne la utilitat pública i necessitat d’ocupar els béns i drets inclosos a la relació aprovada esmentada al punt anterior. L'esmentat acord d'aprovació definitiva del projecte fou publicat al Butlletí Oficial de la Província del dia 8.10.2018, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 2.11.2018, al tauler d’anuncis de la corporació el dia 1.10.2018, , a l’eTauler el dia 1.10.2018 i al Portal de Transparència el dia 8.10.2018. Tantameteix l'acord d'aprovació defiitiva dels béns i drets afectats fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 8.10.2018, al Web de l’Ajuntament el dia 1.10.2018, al tauler d’edictes municipal el dia 1.10.2018, al Portal de la Transparència el dia 8.10.2018, a l’eTauler el dia 1.10.2018 i al Diari Ara del dia 5.10.2018, i fou notificat als interessats.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats