Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Reglament municipal del servei de subministrament d'aigua potable del municipi de Vacarisses

3 d'abril de 2017


El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses en sessió ordinària de data 30 de març de 2017 va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE VACARISSES, alhora que acordava la submissió del dit Reglament a un tràmit d’informació pública durant trenta dies hàbils.

 

En compliment de l’ acord plenari esmentat anteriorment, l’expedient   de referència -que inclou el text del Reglament, podrà ser examinat i consultat per qualsevol interessat a les oficines municipals de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores, i tanmateix els dilluns i els dimecres de 16:00 a 18:00 hores, durant un termini que finalitzarà trenta dies hàbils desprès de la darrera publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al diari Ara , al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a la pagina web municipal , a l’eTauler, i al Portal de la Transparència de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials suara esmentades.

Durant el mateix termini d’informació pública qualsevol interessat podrà presentar per escrit, davant l’Ajuntament, les reclamacions, al·legacions o suggeriments que hom consideri pertinents en relació al Reglament esmentat més amunt. Els escrits es podran adreçar a la Corporació municipal emprant qualsevol dels mitjans a què fa referència l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament de forma automàtica, sense cap tràmit ulterior, sens perjudici de la seva publicació oficial.

 

L'anunci d'informació pública ha estat publicat al tauler d'anuncis del dia 3.04.2017, a la Web municipal el dia 3.04.2017, a l'eTauler del dia 4.04.2017, al Diari Ara del dia 5.04.2017, al DOGC del dia 11.04.2017, i al BOPB del dia 13.04.2017, i per tant el termini per a presentar al.legacions finalitzarà el dia 31.05.2017.

 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió del 29 de juny de 2017, va aprovar definitivament el REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE VACARISSES, amb  modificacions que es varen introduir d’ofici, respecte l’aprovació inicial del 30 de març de 2017.

 

L' entrada en vigor del reglament no es produirà fins s'hagi publicat completament el text al Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local.

 

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 18 de setembre de 2017, surt publicat el text complet del Reglament.

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7461, de data 26 de setembre de 2017, es publica l'anunci de referència al BOPB on surt publicada l'aprovació definitivament de reglament i el seu text íntegre.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats