Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Comunicació Informació d'interès

Ban de prevenció d’incendis forestals

15 de març de 2021


1-. Que, durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre ambdós inclosos, està prohibit a tots els terrenys forestals d’aquest municipi, siguin o no poblats d’espècies arbòries i la franja de 500m. que els envolta:

 • a) Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:

-  Cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

-  Fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataguspires.

-  Fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.

 • b) Llençar objectes encesos.
 • c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.
 • d) Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
 • e) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

2-. Que es podrà autoritzar en casos excepcionals la realització de focs per a tasques agrícoles o forestals. Les autoritzacions s’hauran de sol·licitar a l’ajuntament, a les oficines del cos d’agents rurals, al consell comarcal o a la delegació territorial del Departament de Medi Ambient.

 

3-. Que la circulació de vehicles per les pistes i camins forestals queda limitada a aquells que estiguin vinculats a les finques de la zona i als que pertanyen a l’administració i als serveis públics.

 

4-. Que a les urbanitzacions situades en zones forestals o a menys de 500 m. de zona forestal hauran de mantenir nets de vegetació els vials, les zones d’accés, les cunetes i totes les parcel·les perimetrals.

 

5-. Que els titulars de línies aèries de conducció d’energia elèctrica hauran de mantenir netes de vegetació les zones de projecció dels conductors, d’acord amb el que estableix la normativa vigent sobre la matèria.

 

6-. Que les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques hauran de mantenir netes de vegetació les respectives zones de servitud d’acord amb la normativa vigent.

 

7-. Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s’hauran de trossejar o triturar i ser esteses arran de sòl. En cap cas no es podrà deixar dins d’una franja de 20 m. d’amplada a banda i banda dels camins.

 

8-. Que en virtut del Decret 206/2005, de 27 de setembre, que modifica el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, les zones forestals situades en aquest terme municipal han estat declarades “zones d’alt risc d’incendis forestals”, durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre ambdós inclosos. Durant aquest període i en aquestes zones, excepte autorització expressa i excepcional del director general del Medi Natural, no s’autoritzaran treballs forestals que generin restes vegetals.

 

9-. Quan l’índex de perill d’incendi sigui extrem i sempre entre el 15 de juny i el 15 de setembre queda absolutament prohibit en tots els terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta:

 • a) Encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas i de barbacoes de qualsevol mena o similars.
 • b) Fumar dins el bosc.
 • c) Realitzar qualsevol tipus d’aprofitament forestal.
 • d) A més, quedaran suspeses totes les autoritzacions.

10-. Que l’Ajuntament, dins de l’àmbit de les seves competències, pot establir les normes addicionals que consideri necessàries quan es requereixin.

 

11-.  Qui sigui sorprès contravenint aquestes prohibicions o qualsevol altra de les establertes a la vigent normativa sobre incendis forestals, serà objecte de denúncia a qualsevol de les Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

 

12-. Que tota persona que adverteixi l’existència l’inici d’un incendi forestal, cal que ho comuniqui immediatament al telèfon d’Emergències 112, o a la Policia Local (Tel. 938359450), o a qualsevol agent de l’autoritat que pugui localitzar.

 

13-.  En cas d’activació del Pla ALFA 2, evitar treballs forestals amb maquinària (moto-serra, etc.)en parcel·les urbanes, de 12 a 17 h. • Prevenció incendis forestals

Documentació adjunta

 • Icone facebook
 • Icone email
 • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats