Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Comunicació Informació d'interès

5è Premi Treballs de Recerca

16 de gener de 2018


Presentació i objecte

L’objectiu d’aquestes bases és regular la concessió del 5è Premi de treballs de recerca que convoca l’Ajuntament de Vacarisses per a aquells treballs d’investigació, realitzats de forma individual, de l’alumnat que cursi 2n de Batxillerat que sigui resident a Vacarisses i/o que estigui cursant 2n de Batxillerat a l’Institut de Vacarisses.

La temàtica d’aquests treballs podrà ser:

 • Treballs centrats sobre aspectes relacionats amb la realitat social, cultural, agrícola, forestal, ambiental, flora i fauna, coneixement del territori, indústria local, artística i històrica del municipi de Vacarisses.
 • Treballs de temàtica lliure.

Participants

Les persones destinatàries d’aquesta convocatòria són l’alumnat de 2n de Batxillerat que resideixi a Vacarisses i/o estigui cursant 2n de Batxillerat a l’Institut de Vacarisses.

Els treballs presentats han de ser individuals i corresponents al curs 2017-2018.

Els treballs són presentats per la direcció del centre on estiguin cursant els estudis, que seleccionarà els treballs que destaquin per l’excel·lència i qualitat.

El nombre total màxim de treballs que pot presentar cada centre és de 6.

 

Característiques i presentació dels treballs

La data límit per presentar els treballs és el 6 de març de 2018.

Els treballs han de ser originals. S’han de presentar en paper escrit, DIN-A4, mecanografiats a doble espai i a doble cara, amb una enquadernació o sistema de lligat de folis que permeti la seva correcta manipulació, i també en format PDF, en suport CD o USB (només caldrà lliurar un original en format paper).

Els treballs han d’anar acompanyats d’una síntesi explicativa d’1 pàgina com a màxim.

Cada treball haurà de respectar el total anonimat, es lliurarà dins d’un sobre, acompanyat d’un petit sobre tancat, a l’exterior del qual figurarà el títol del treball i, a l’interior, nom i cognoms, document d’identitat, adreça i telèfon de l’autor o autora, centre educatiu i nom i cognom del tutor o tutora. En cap cas, aquestes dades no poden constar al treball, al format informàtic o als altres mitjans tècnics.

Els treballs els ha de presentar la direcció del centre al registre de l’Ajuntament de Vacarisses, tancats en un sobre, mitjançant instància, on només es farà constar el títol del treball i on se sol·licitarà prendre part en la convocatòria.

El termini per solucionar defectes de forma o per aportar documentació serà de tres dies hàbils des que l’Ajuntament de Vacarisses ho requereixi a l’interessat/da, tutor/a o representant de l’Institut, amb l’advertiment que, transcorregut aquest termini sense donar-ne compliment, es considerarà no presentada la candidatura.

 

Premis i modalitats

El premi s’estructura en dues modalitats:

 • 1r Premi municipi de Vacarisses: treballs centrats sobre aspectes relacionats amb la realitat social, cultural, agrícola, forestal, ambiental, flora i fauna, coneixement del territori, indústria local, artística i històrica del municipi de Vacarisses.
 • 1r Premi temàtica lliure: treballs de temàtica lliure.

Tots dos premis consistiran en una tauleta tàctil valorada en aproximadament 250€, acompanyada d’un diploma acreditatiu. El premi podrà ser bescanviat per altre tipus de material i/o activitat, amb el vist i plau de la Regidoria d’Educació; en cap cas, podrà ser bescanviat per diners. El termini per sol·licitar el bescanvi a la Regidoria d’Educació serà d’un màxim de 5 dies hàbils a comptar des del lliurament del premi.

Tots els participants rebran un diploma acreditatiu de la seva participació al concurs i un obsequi.

Els treballs premiats podran ser enquadernats i estaran a disposició de la població a la Biblioteca El Castell de Vacarisses.

El jurat podrà declarar un o tots dos premis deserts. La participació al Premi comporta el ple reconeixement i acceptació del veredicte del jurat i el seu caràcter d’inapel·lable.

 

Lliurament de premis

El lliurament de premis es durà a terme en un acte públic a l’Institut de Vacarisses o en dependències municipals, durant els actes de celebració de la diada de Sant Jordi 2018.

 

Composició del jurat

El jurat estarà presidit per la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Vacarisses i estarà format per diversos especialistes de reconeguda vàlua en les diferents disciplines de les modalitats del batxillerat i persones vinculades al món de l’educació.

 • Raquel Muriana Illanes - Diplomada en Relacions Laborals i tècnica de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
 • Merlès Martínez Montserrat - Graduada en Enginyeria Agrícola i Màster en Etologia Clínica i comportament animal. Ramadera i agricultora, Projecte El Mimó
 • Jesús Martínez Lafuente - Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialitat en medicina familiar i comunitària. Metge d'atenció primària al CAP Anton Borja (Rubí)
 • Maria Rosa Egea Bach - Dra. en Ciències Químiques i professora jubilada d'ensenyament secundari

Criteris de valoració

Per valorar els treballs presentats, el jurat tindrà en compte els següents criteris d’avaluació:

 • La contextualització de la recerca.
 • L’enfocament del tema i la correspondència entre el plantejament inicial, els objectius i les conclusions.
 • La idoneïtat de les fonts d’informació i la capacitat d’extreure’n dades.
 • La capacitat de síntesi i de valoració crítica.
 • La creativitat i l’originalitat del treball.
 • L’estructura i la presentació del treball i l’ús adequat de la llengua.
 • L’ús inclusiu de la llengua emprada.

Cessió del treballs premiats

Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del premi, l’autor o autora ha de cedir a l’Ajuntament de Vacarisses, sense límit temporal, el dret de publicar-lo i/o difondre’l a través de la xarxa. En qualsevol cas, en la difusió s’ha d’indicar l’autoria i el nom del centre.

 

Cessió de les síntesis explicatives

Per facilitar la difusió dels treballs presentats en aquesta convocatòria, l’autor o autora ha de cedir a l’Ajuntament de Vacarisses, sense límit temporal, el dret de publicar-ne la síntesi explicativa i/o difondre-la a través de la xarxa. En qualsevol cas, en la difusió s’ha d’indicar l’autoria i el nom del centre.

 

Treballs no premiats

Els treballs no premiats romandran a disposició dels interessats durant el termini d’un mes des de l’acte de lliurament dels premis. Un cop transcorregut, si no han estat retirats, l’Ajuntament de Vacarisses podrà procedir a la seva destrucció, sense que això origini dret a cap tipus d’indemnització o compensació. • Recerca

COMENTARIS

No hi ha comentaris.
 • Icone facebook
 • Icone email
 • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2018 Tots els drets reservats