ࡱ> .0+,-#`bjbjmm 8X&&&84'Dx'80( ) ) ) ) ))dZ*4O8Q8Q8Q8Q8Q8Q8$9h&<Fu8- ) )--u8 ) )8$3$3$3-^ ) )O8$3-O8$3$355 )$( ܵ*&x-5K68085,l<~1l<5l<5`*v+T$3X+D+~***u8u82***8----D $  SOLLICITUD DE SUBVENCI PER LA CONTRACTACI DE PERSONES DESOCUPADES DEL MUNICIPI DE VACARISSES DADES DE LEMPRESA, AUTNOM I ENTITATS Nom i Cognoms o ra social DNI/NIE/PASSAPORT/CIFNom de la entitat CIF Adrea Nm.BlocEsc.PortaCodi Postal i Poblaci ProvnciaTelfon fix MbilCorreu electrnic a efectes de notificaciNom i Cognoms del representat legal de lempresa i/o entitat DNI/NIE/PASP/CIF IDENTIFICACI DEL TREBALLADOR/A Nom i cognoms de la persona contractada DNI/NIE/PASPTipus de contracte: FORMCHECKBOX Jornada Complerta FORMCHECKBOX Jornada Parcial ______ hores setmanals Ocupaci 3. COMPTE BANCARI Compte bancari on shaur dingressar la subvenci en cas daprovaci IBAN ENTITAT OFICINA NMERO DE COMPTE 4. DOCUMENTACI QUE SADJUNTA Documentaci acreditativa de lempresa i/o entitat sollicitant: FORMCHECKBOX Fotocpia (CIFNIE/DNI/PAS) de lempresa o entitat FORMCHECKBOX Fotocpia (DNI/NIE/PAS) del representant legal de lempresa o entitat FORMCHECKBOX Full de dades bancries segellat per lentitat financera Documentaci acreditativa de la persona contractada: FORMCHECKBOX Fotocpia del DNI/NIE/PASP del treballador/a contractat/da FORMCHECKBOX Fotocpia del contracte de treball en el qual sindiqui jornada, durada i locupaci FORMCHECKBOX Fotocpia del document dalta a la Seguretat Social de la persona contractada 5. DECLARO FORMCHECKBOX Que compleixo i accepto tots els requisits exigits a les bases reguladores per a la concessi de subvencions a empreses, autnoms i entitats sense nim de lucre que facin efectiva la contractaci de persones desocupades del municipi de Vacarisses, i a nous autnoms FORMCHECKBOX Que totes les dades que consten en la sollicitud i els documents que lacompanyen sn certs FORMCHECKBOX Que em comprometo a aportar qualsevol documentaci complementria que em requereixi aquest Ajuntament i a comunicar els canvis que es puguin produir en la documentaci aportada. FORMCHECKBOX Que lempresa es troba al corrent de pagament de les obligacions tributries i amb la Seguretat Social, aix com amb la Generalitat de Catalunya. FORMCHECKBOX No haver efectuat acomiadaments de treballadors/es, regulacions docupaci i/o acomiadaments objectius en els 3 mesos anteriors a la data de contractaci per a la qual sollicito la subvenci FORMCHECKBOX No estar compresa en cap dels supsits previstos a lart. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions FORMCHECKBOX Que accepto rebre la subvenci objecte daquestes bases en cas de que em sigui atorgada FORMCHECKBOX Que madhereixo als principis tics i les regles de conducta previstes al Codi tic, qualitat democrtica i bon govern a lAjuntament de Vacarisses 6. DEMANO Que sem concedeixi la subvenci corresponent per la contractaci de persones aturades del municipi de Vacarisses 7. SIGNATURA Data Les dades personals seran incloses en un fitxer de l' AJUNTAMENT DE VACARISSES, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessries, d'acord amb la normativa aplicable. que disposa la Llei Orgnica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecci de Dades de Carcter Personal. Podr exercir els seus drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici, en els termes establerts en la legislaci vigent, dirigint-se a Registre general, C/ Pau Casals, 17- 08233 Vacarisses. JUSTIFICACI DE LA SUBVENCI PER LA CONTRACTACI DE PERSONES ATURADES DEL MUNICIPI DE VACARISSES 1. DADES DE LEMPRESA, AUTNOM I ENTITAT Nom i Cognoms o ra social DNI/NIE/PASSAPORT/CIFEntitat CIFAdrea Nm.BlocEsc.PortaCodi Postal i Poblaci ProvnciaTelfon fix MbilCorreu electrnic a efectes de notificaciNom i Cognoms del representat legal de lempresa DNI/NIE/PASP/CIF 2. DOCUMENTACI QUE SADJUNTA Documentaci justificativa de la subvenci atorgada per la contractaci de persones aturades del municipi de Vacarisses FORMCHECKBOX Fotocpia de les nmines i justificants de pagament de la/es persona/a contractada/es FORMCHECKBOX Fotocpia dels TC1 i TC2 dels mesos que acreditin la contractaci i justificants de pagament de la/es persona/es contractada/es 3. SIGNATURA Data Les dades personals seran incloses en un fitxer de l' AJUNTAMENT DE VACARISSES, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessries, d'acord amb la normativa aplicable. que disposa la Llei Orgnica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecci de Dades de Carcter Personal. Podr exercir els seus drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici, en els termes establerts en la legislaci vigent, dirigint-se a Registre general, C/ Pau Casals, 17- 08233 Vacarisses.   c  , - . B C Q R S d k { $ * I Ϳͪ͒ͪzͿͿͪb/jhhUCJOJQJU^JaJ/jBhhUCJOJQJU^JaJ/jhhUCJOJQJU^JaJ)jhhUCJOJQJU^JaJhUCJOJQJ^JaJ hhUCJOJQJ^JaJ#hhU5CJOJQJ^JaJhU5CJOJQJ^JaJ&bc $IfgdUh^hgdU & FgdUgdU$a$gdUgd xxxxx $IfgdU}kd$$IfF0vX! t0644 laytUxxxxxxx $IfgdU}kdW$$IfF0vX! t0644 laytU  H???? $IfgdUkd$$IfFrvX!8989 t0644 laytU ( ) * 0 [ xxxxx $IfgdU}kdU$$IfF0vX! t0644 laytU[ \ lcccc $IfgdUkd$$IfFFvX!qq t06  44 laytU zriz```` $IfgdUh^hgdU & FgdUgdUkd$$IfF0vX! t0644 laytU   A B | } ~ {{{{{{{{ $IfgdU{kdx$$IfF0vX! t0644 laytU    vvvvv $IfgdUgdU{kd$$IfF0vX! t0644 laytU    ! " [SSSSSSSS$a$gdUkd $$IfF\4 uX! t0644 laytU " # $ % & ' ( ) * H I J ( s t ^ )$$d%d&d'dNOPQa$gdU$a$gdU  ( ) 7 8 9  ^ _ m n o lT/jhhUCJOJQJU^JaJ/johhUCJOJQJU^JaJ/jhhUCJOJQJU^JaJ/jhhUCJOJQJU^JaJ/jhhUCJOJQJU^JaJ)jhhUCJOJQJU^JaJhUCJOJQJ^JaJ hhUCJOJQJ^JaJ XY&'<=GHgd%+-gdU$a$gd$a$gdU XYZhϺoUoσDo h3hCJOJQJ^JaJ2jh"~Eh5CJOJQJU^JaJ&jh5CJOJQJU^JaJhCJOJQJ^JaJ/jch{?hCJOJQJU^JaJ h{?hCJOJQJ^JaJ)jh{?hCJOJQJU^JaJh5CJOJQJ^JaJhU5CJOJQJ^JaJ#hhU5CJOJQJ^JaJhij-./0Җ|ҖjSj9Sj2jK hhU5CJOJQJU^JaJ,jhhU5CJOJQJU^JaJ#hhU5CJOJQJ^JaJ2jh"~Eh5CJOJQJU^JaJh5CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJh0yCJOJQJ^JaJ h{?hCJOJQJ^JaJ&jh5CJOJQJU^JaJ2jWh"~Eh5CJOJQJU^JaJ'(678<xcR:cR/j hKch%+-CJOJQJU^JaJ hKch%+-CJOJQJ^JaJ)jhKch%+-CJOJQJU^JaJ hh%+-CJOJQJ^JaJhU5CJOJQJ^JaJ#hhU5CJOJQJ^JaJ/j? hhUCJOJQJU^JaJ/j hhUCJOJQJU^JaJ)jhhUCJOJQJU^JaJ hhUCJOJQJ^JaJ<=H)*@TU_ʻwfwTfFfFfwfhUCJOJQJ^JaJ#hhKc5CJOJQJ^JaJ hhUCJOJQJ^JaJ#hhU5CJOJQJ^JaJhU5CJOJQJ^JaJ$hhUCJ OJQJ^J_H[aJ hUCJOJQJ^J_H[aJhoonhUOJQJ^JaJ hhUCJOJQJ^JaJ#hhU5CJOJQJ^JaJ#hh%+-5CJOJQJ^JaJ)*+TUpq $IfgdUgdU$a$gdUgd$a$gdU&$d%d&d'dNOPQgdUqrx}kd3 $$IfF0vX! t0644 laytU $IfgdUxxxxxxx $IfgdU}kd $$IfF0vX! t0644 laytUH??? $IfgdUkd $$IfFrvX!8989 t0644 laytUxxxxx $IfgdU}kd $$IfF0vX! t0644 laytUKLM^lcccc $IfgdUkd $$IfFFvX!qq t06  44 laytU^_`~`azzzzrrrrrrrz$a$gdUgdUkdP $$IfF0vX! t0644 laytU _`abpqrs ٳي{iWH8hUCJOJQJ^J_H[aJhoonhUOJQJ^JaJ#hhU5CJOJQJ^JaJ#hhKc5CJOJQJ^JaJhU5CJOJQJ^JaJ/j%hhUCJOJQJU^JaJ hhKcCJOJQJ^JaJhUCJOJQJ^JaJ/j hhUCJOJQJU^JaJ hhUCJOJQJ^JaJ)jhhUCJOJQJU^JaJ   B  $a$gdUgdU&$d%d&d'dNOPQgdULM  ˻˷h$%h,jh?!h5CJOJQJU^JaJh4Kjh4KUh8bhUCJOJQJ^J_H[aJ$hQ(hUCJOJQJ^J_H[aJ&hU6B*CJOJQJ^JaJphhUCJOJQJ^JaJ 6&P 1h:p#. A!"#$% U$$If!vh55#v:VF t65ytUU$$If!vh55#v:VF t65ytU$$If!vh558595859#v#v8#v9#v8#v9:VF t6558595859ytUU$$If!vh55#v:VF t65ytUo$$If!vh5q5q5#vq#v:VF t65q5ytUY$$If!vh55#v:VF t65ytUP$$If!vh55#v:VF t65ytUxDeCasilla1xDeCasilla4P$$If!vh55#v:VF t65ytU$$If!vh5555#v#v#v:VF t6555ytUxDeCasilla5xDeCasilla6xDeCasilla8xDeCasilla9zDe Casilla10zDe Casilla11zDe Casilla12zDe Casilla12zDe Casilla12zDe Casilla12zDe Casilla12zDe Casilla13zDe Casilla13zDe Casilla13U$$If!vh55#v:VF t65ytUU$$If!vh55#v:VF t65ytU$$If!vh558595859#v#v8#v9#v8#v9:VF t6558595859ytUU$$If!vh55#v:VF t65ytUo$$If!vh5q5q5#vq#v:VF t65q5ytUY$$If!vh55#v:VF t65ytUzDe Casilla14zDe Casilla15DdpN  C xA`industria, promocio economica, comer i turismeRz"M3W_ Fz"M3WJFIFHHExifMM*bj(1r2i ' 'Adobe Photoshop CS4 Macintosh2011:07:26 10:36:39ؠ&(.HHJFIFHH Adobe_CMAdobed      " ?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?Zfz'Տgz?uN.k^k;^~~rԼ2 GאY?{,2g{AUۺ6KɰtRlkcH,w+\} *=0/&QO5z:vR+$.D0{륮eՊf61}O\t˩Ը[c64^w]_.HoJ 'Vt_.5#2A;xQJ?p0:?rO3hXUWr/VZ~ehxwV#/?Sr/}YoU C]\MVWY?b'Cab|A,u_1.O7Q]o~@1>V0:-]%[.c"VRLWzDG^K]O+CXǿy?CK1r`oS??.:BRkWP X]}hjڇpޟs[rZqvg0Go3_u-?VN3jy_?67sOouWOQnXh?m?>Y_]Ǚݖ,O&D_z~,7?7wn];*H{!N#da7sw~(Ցܜ=I`nImik.#ӱIG'}80-dP;߰ϳV;??a':C02d1۶Y_wY:5xmmv/͌aCn1n׷9{+=$~Sfvn;~ORuE|lsuVI?R:|˲{gWlwϿ,a'Ct?7z?/_v[/r>Ӵon(:}swn߿vNvʪH ɰCPhotoshop 3.08BIM8BIM%\/{gdպ8BIMHH8BIM&?8BIM 8BIM8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIM8BIM8BIM08BIM-8BIM@@8BIM8BIMceconomia comer turismenullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlongslicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum ESliceOrigin autoGeneratedTypeenum ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlongurlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong leftOutsetlong bottomOutsetlong rightOutsetlong8BIM( ?8BIM8BIM8BIM )@JFIFHH Adobe_CMAdobed      " ?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?Zfz'Տgz?uN.k^k;^~~rԼ2 GאY?{,2g{AUۺ6KɰtRlkcH,w+\} *=0/&QO5z:vR+$.D0{륮eՊf61}O\t˩Ը[c64^w]_.HoJ 'Vt_.5#2A;xQJ?p0:?rO3hXUWr/VZ~ehxwV#/?Sr/}YoU C]\MVWY?b'Cab|A,u_1.O7Q]o~@1>V0:-]%[.c"VRLWzDG^K]O+CXǿy?CK1r`oS??.:BRkWP X]}hjڇpޟs[rZqvg0Go3_u-?VN3jy_?67sOouWOQnXh?m?>Y_]Ǚݖ,O&D_z~,7?7wn];*H{!N#da7sw~(Ցܜ=I`nImik.#ӱIG'}80-dP;߰ϳV;??a':C02d1۶Y_wY:5xmmv/͌aCn1n׷9{+=$~Sfvn;~ORuE|lsuVI?R:|˲{gWlwϿ,a'Ct?7z?/_v[/r>Ӵon(:}swn߿vNvʪH ɰC8BIM!UAdobe PhotoshopAdobe Photoshop CS48BIM maniIRFR8BIMAnDsnullAFStlongFrInVlLsObjcnullFrIDlong:xFrGAdoub@>FStsVlLsObjcnullFsIDlongAFrmlongFsFrVlLslong:xLCntlong8BIMRoll8BIMmfri8BIMhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/ Adobed@     s!1AQa"q2B#R3b$r%C4Scs5D'6Tdt& EFVU(eufv7GWgw8HXhx)9IYiy*:JZjzm!1AQa"q2#BRbr3$4CS%cs5DT &6E'dtU7()󄔤euFVfvGWgw8HXhx9IYiy*:JZjz ?v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*U :Ys$_?GA^/ч6~v*R]v*U3Xgƹ'J>;s?~xv*s $q_o{OGa^\ ?A#Iٻv*UثWb_?Me'DK\GD^E&{/{vC??S#bySzD.sq K~t˿'2] : wqBKWb]G7Qqo?(+f&ww{)}5ت?c|}ߡ_)fQ|s4a>U]v*Uث}<3ht^+ڏ?N.|yq*s?qɝiEp{gG{ݗ~|0yϡLmv*UثWb_|Z?uWҼ+L9\杊/sҿ?>YQk'ovOꟽӦ~~xeLUثWb] nϠ1/ww=|_A5&e9Xa:>c}Dr=ɲv*UثWbd933N~x|aت,u?'8 hO>6?K?>[>xU,UثWb]zWwacGC0bΣT;|o^Aʹ~;{t?a0v]?̇4{Wb]Qt\x{|9w$x{og})li" 3Oأ>>^36-]v*Uّr7OOl]?>}Ï[~o篺b{y'c&y3dQv9ohX>Xiw/{;5,Wb]v*Uث+}7|bߴ[t%_2?~{gYs?ao-?ÿMs=G'W_H_}Sb]v*_w1'Pc*,GCKϟ3V(l4%X~A8w>>3Cܾ UثWb]}E۟W0zaq̾{GS=X/gO%Y? V_?Aܟ/Yv*UثUk78>IG!};,?|? v*[}[&>{x~~J\h;'OL3 )v*UثW%ߖb?g>>sc>cE _Qo3A/v>qv=S 3.v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*U :Ys$_?GA^/ч6~v*R]v*U3Xgƹ'J>;s?~xv*s $q_o{OGa^\ ?A#Iٻv*UثWb_?Me'DK\GD^E&{/{vC??S#bySzD.sq K~t˿'2] : wqBKWb]G7Qqo?(+f&ww{)}5ت?c|}ߡ_)fQ|s4a>U]v*Uث}<3ht^+ڏ?N.|yq*s?qɝiEp{gG{ݗ~|0yϡLmv*UثWb_|Z?uWҼ+L9\杊/sҿ?>YQk'ovOꟽӦ~~xeLUثWb] nϠ1/ww=|_A5&e9Xa:>c}Dr=ɲv*UثWbd933N~x|aت,u?'8 hO>6?K?>[>xU,UثWb]zWwacGC0bΣT;|o^Aʹ~;{t?a0v]?̇4{Wb]Qt\x{|9w$x{og})li" 3Oأ>>^36-]v*Uّr7OOl]?>}Ï[~o篺b{y'c&y3dQv9ohX>Xiw/{;5,Wb]v*Uث+}7|bߴ[t%_2?~{gYs?ao-?ÿMs=G'W_H_}Sb]v*_w1'Pc*,GCKϟ3V(l4%X~A8w>>3Cܾ UثWb]}E۟W0zaq̾{GS=X/gO%Y? V_?Aܟ/Yv*UثUk78>IG!};,?|? v*[}[&>{x~~J\h;'OL3 )v*UثW%ߖb?g>>sc>cE _Qo3A/v>qv=S 3.v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*U :Ys$_?GA^/ч6~v*R]v*U3Xgƹ'J>;s?~xv*s $q_o{OGa^\ ?A#Iٻv*UثWb_?Me'DK\GD^E&{/{vC??S#bySzD.sq K~t˿'2] : wqBKWb]G7Qqo?(+f&ww{)}5ت?c|}ߡ_)fQ|s4a>U]v*Uث}<3ht^+ڏ?N.|yq*s?qɝiEp{gG{ݗ~|0yϡLmv*UثWb_|Z?uWҼ+L9\杊/sҿ?>YQk'ovOꟽӦ~~xeLUثWb] nϠ1/ww=|_A5&e9Xa:>c}Dr=ɲv*UثWbd933N~x|aت,u?'8 hO>6?K?>[>xU,UثWb]zWwacGC0bΣT;|o^Aʹ~;{t?a0v]?̇4{Wb]Qt\x{|9w$x{og})li" 3Oأ>>^36-]v*Uّr7OOl]?>}Ï[~o篺b{y'c&y3dQv9ohX>Xiw/{;5,Wb]v*Uث+}7|bߴ[t%_2?~{gYs?ao-?ÿMs=G'W_H_}Sb]v*_w1'Pc*,GCKϟ3V(l4%X~A8w>>3Cܾ UثWb]}E۟W0zaq̾{GS=X/gO%Y? V_?Aܟ/Yv*UثUk78>IG!};,?|? v*[}[&>{x~~J\h;'OL3 )v*UثW%ߖb?g>>sc>cE _Qo3A/v>qv=S 3.v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*U :Ys$_?GA^/ч6~v*R]v*U3Xgƹ'J>;s?~xv*s $q_o{OGa^\ ?A#Iٻv*UثWb_?Me'DK\GD^E&{/{vC??S#bySzD.sq K~t˿'2] : wqBKWb]G7Qqo?(+f&ww{)}5ت?c|}ߡ_)fQ|s4a>U]v*Uث}<3ht^+ڏ?N.|yq*s?qɝiEp{gG{ݗ~|0yϡLmv*UثWb_|Z?uWҼ+L9\杊/sҿ?>YQk'ovOꟽӦ~~xeLUثWb] nϠ1/ww=|_A5&e9Xa:>c}Dr=ɲv*UثWbd933N~x|aت,u?'8 hO>6?K?>[>xU,UثWb]zWwacGC0bΣT;|o^Aʹ~;{t?a0v]?̇4{Wb]Qt\x{|9w$x{og})li" 3Oأ>>^36-]v*Uّr7OOl]?>}Ï[~o篺b{y'c&y3dQv9ohX>Xiw/{;5,Wb]v*Uث+}7|bߴ[t%_2?~{gYs?ao-?ÿMs=G'W_H_}Sb]v*_w1'Pc*,GCKϟ3V(l4%X~A8w>>3Cܾ UثWb]}E۟W0zaq̾{GS=X/gO%Y? V_?Aܟ/Yv*UثUk78>IG!};,?|? v*[}[&>{x~~J\h;'OL3 )v*UثW%ߖb?g>>sc>cE _Qo3A/v>qv=S 3.~{u{Gs̗@ѵ;gMdYYeu=aHx> ;ح-kkּ]bNUzl@0Eb?sr7VsukJX[ȚOݢ\6N[ƮFh~s/qL\f![O؈I~~]yʚ?INziv>g_|zA}~ZkFRϓ%)Ʊ sOPmVIQRDVE6\;s?~xv*s $q_o{OGa^\ ?A#Iٻv*UثWb_?Me'DK\GD^E&{/{vC??S#bySzD.sq K~t˿'2] : wqBKWb]G7Qqo?(+f&ww{)}5ت?c|}ߡ_)fQ|s4a>U]v*Uث}<3ht^+ڏ?N.|yq*s?qɝiEp{gG{ݗ~|0yϡLmv*UثWb_|Z?uWҼ+L9\杊/sҿ?>YQk'ovOꟽӦ~~xeLUثWb] nϠ1/ww=|_A5&e9Xa:>c}Dr=ɲv*UثWbd933N~x|aت,u?'8 hO>6?K?>[>xU,UثWb]zWwacGC0bΣT;|o^Aʹ~;{t?a0v]?̇4{Wb]Qt\x{|9w$x{og})li" 3Oأ>>^36-]v*Uّr7OOl]?>}Ï[~o篺b{y'c&y3dQv9ohX>Xiw/{;5,Wb]v*Uث+}7|bߴ[t%_2?~{gYs?ao-?ÿMs=G'W_H_}Sb]v*_w1'Pc*,GCKϟ3V(l4%X~A8w>>3Cܾ UثWb]}E۟W0zaq̾{GS=X/gO%Y? V_?Aܟ/Yv*UثUk78>IG!};,?|? v*[}[&>{x~~J\h;'OL3 )v*UثW%ߖb?g>>sc>cE _Qo3A/v>qv=S 3.~̼"6-sL@?sY><89't.?1-%?~)VGQsߑřFUoc:?gd%8d_EJj6|fKQGKCjf_0^C=":ϗ. nƩN@Y(=8g9tɿkyeYK^L#̟ɿv<(>]_DK?a9ǭ4y;s7Ufyxm~lO`e$s_o綵fZCcfm^ b~J_M_&Oi' b[Foo?qVmuw{k%$=<97+KWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*U :Ys$_?GA^/ч6~v*R]v*U3Xgƹ'J>;s?~xv*s $q_o{OGa^\ ?A#Iٻv*UثWb_?Me'DK\GD^E&{/{vC??S#bySzD.sq K~t˿'2] : wqBKWb]G7Qqo?(+f&ww{)}5ت?c|}ߡ_)fQ|s4a>U]v*Uث}<3ht^+ڏ?N.|yq*s?qɝiEp{gG{ݗ~|0yϡLmv*UثWb_|Z?uWҼ+L9\杊/sҿ?>YQk'ovOꟽӦ~~xeLUثWb] nϠ1/ww=|_A5&e9Xa:>c}Dr=ɲv*UثWbd933N~x|aت,u?'8 hO>6?K?>[>xU,UثWb]zWwacGC0bΣT;|o^Aʹ~;{t?a0v]?̇4{Wb]Qt\x{|9w$x{og})li" 3Oأ>>^36-]v*Uّr7OOl]?>}Ï[~o篺b{y'c&y3dQv9ohX>Xiw/{;5,Wb]v*Uث+}7|bߴ[t%_2?~{gYs?ao-?ÿMs=G'W_H_}Sb]v*_w1'Pc*,GCKϟ3V(l4%X~A8w>>3Cܾ UثWb]}E۟W0zaq̾{GS=X/gO%Y? V_?Aܟ/Yv*UثUk78>IG!};,?|? v*[}[&>{x~~J\h;'OL3 )v*UثW%ߖb?g>>sc>cE _Qo3A/v>qv=S 3.~zy?y@Xk<_nnqǕ1q=W.)>@_%݄*E0᧧_"i1'xQգ=?L}L[~~4~liv|x5˶t6&=2K.~|~ )]r!sq\ѬZis,+*}Ëe tҸOO3Ϲ?84dӠZ͝H3 S#}v6M!_+J]lکY())[]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWbQ ZGȟ": Rƌ>?K{Vv*UثWba(Z'WK8>5ϑ?Q۟Yu/ĝKW_%|l{~[ݗ?'mԟil=[LτثWb]v*m)?"\?'~r/3ܿ~;ޮSwdʟ!sHv__g7N>]8}?"Ig۽ ]v*Uت9+xE]o13gKT/?y?3.&O&6= b*UثWb_?6@}8?^}AusTsˎN9T~uϯL+J,??{쿠3̾}f3kWb]prC.oȏP\cYϖ=H~ o4U0 >{?x~Q\;3TF3;.`]v*U?'PM/p=}{SϪ|y5;)̯P톟6G0{9ogss#vMWb]k%'sypəwL{.kQcݖQ?_CcF|Y~Z_ǹI©b]v*Uث?*s?'Kz?uޏFث:z2f?K]=`X0pW?6oωw~4kWb]Qt\x{|9w$x{og})li" 3Oأ>>^36-]v*Uّr7OOl]?>}Ï[~o篺b{y'c&y3dQv9ohX>Xiw/{;5,Wb]v*Uث+}7|bߴ[t%_2?~{gYs?ao-?ÿMs=G'W_H_}Sb]v*_w1'Pc*,GCKϟ3V(l4%X~A8w>>3Cܾ UثWb]}E۟W0zaq̾{GS=X/gO%Y? V_?Aܟ/Yv*UثUk78>IG!};,?|? v*[}[&>{x~~J\h;'OL3 )v*UثW%זbj?O30=_ݏ=|hb(䷏Pqst?x;YGgws8bZBR`~s^BQIK>N2d9_cgX/0[kVrSBFW2=njz?S>/4&?8jgC_^0x^MFįoq Rүn%ZwljEil~">wcԯ7ddim4N} W >e:~~"9*BoWI<>Iٸ8c7hvPKOE/Tzn3^qC_kLy+q]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWbP?9E1tN|ܗab*UثWbZ>QOگ/q}k"4z>_g:b0J?%?/N_e?ϩ?}t{> =Wb]v*U? GRDO_gw\>d3sh=??&'?B=wퟠT_ϞnWK|/p)EKϷ{74.v*UثTsuNW=bg}??Kײ]^7g5]MmMl5Gg?@{MN[UثWb]Oc?>lpE⽨9|>r-NW3+ ?_WYAGg|YTfb]v*Ů\ߑ_E|m+2-G{Ϩiتa_}29+ɓovgd{*=:gw][]v*UثO_{~s?WT^k0vS_х ?>la/s>G#'b]v*JN9/I34>]_-_])ƍto?kS ݏs 暈R]v*UثW~UqZ>~O]~3/?eN3Wwd6_p"|Ks]v*Uت˥Gs/̯` M'k~k?OuOcMQgDor~~nv*UثWb̌DKb?OS=};}8+?7CɜW'SXίB&LA};~)g/v*UثWb__ٸx3?7{ww?K.17I:@˞_h?~Smky9:dǢG0"oʘ;v*UثV/㹌y?]޿kQg?s^~|靊E5fɦη/Oÿ9g= Wb]v*Uث/Gj}W?K/eݖ2?Rشv ?x+l2W~vaZ?=(^!~RثWb]-\?O?gOQg? v*[}[&>{x~~J\h;'OL3 )v*UثW%זbj?O30=_ݏ=|hb+) /?q}C;YGgws8bZBRv*PPh2]}sk"TӋPqKf?ohr*GeiFdQdqe@rcMӂE8_L**]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]G\1k="sgc2K%0/5[UثWb]|k__,>D?iG<n}gԾu._5a3K8oiv_? R1{7b]v*Uث~)lsy9Ⱦr%z}NgѓzLO*oO{#?s?A~¿<u;h\)v*UثWb>-{wL~e/Pyo7[ۜϻ>k?lj>ƀ'ޝWb]~ϸǚ?~|-?{QeϜs}R}.98Q[ogW@>?3m(l(U{Oφ2>ͮ]v*Uá\"?CWesg>Z??_0`2 @">|#/_1,=@ݽ}ϨG6N]v*Us?_“3&fi/1x|;EvZ9GSg֧i'?gO v*UثWbX;|/Hf _yz?ʜgb<?^m iEskyO3Lv*UثU-KLJ__'|nAO׏ױφߟƛ p7z=s1k"UثWb]?'}?DS 8^/zv*pW'2o8(Nua;?_+&M ƙ~w_Rϰ_Ev*UثWb]b_/oqPgn/A ~M.]%c.o Gu=Cj;>ru~E`E;0v*UثWbe_s~Ͻ?2ϔ4=ߤnO<;akͼMo_̟s#{k4>A]v*UثWѿ_͹s P ~_G,d~3ѱh_W ١egN~{QBWb]X:>[s~=gӿΟN=H~g4U0iL}27i(ɋ_ovOꟽU*=:g vSov*UثWb_K,kϦ?V|ga{}9z!_WS_?=t?~.v>qv=S 3.v*UH , ȋ3O*w^xp䶉'If+/Nt?+<a#9Gɯ7u.qY}o_/^U I%N{i"?C"nD Ȥ_ẗ́2Z=>܋UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثT(-gO~lv?SzdF%fثyJv*UثVϔ~-cpK%{ȟg(އϬ:Nث/w=zO gC?}zAsO46_|?쏭&gOfUثWb]~@6픟.}q?yzg9_W ;2}OOɉOm{]$}p;g//W盿g.Kr>ov`$3 .]v*UGӕżx~|x7iO3b<{s~_[|m G|_yӱVv*UثWb_gϛ?>xj>:o_'?K`SHq&w}eiv_Q_>U3ثWb]t9|~k7GQ_(JL}1,Qg?s7v*CLF?J(dgwEp?~s#Ne0VWb]v*~(&m>?Ľߩ~?k׾< Wac(_Oτe#K?函;&ثWb]wK8Rd;{&=s5bG(WJ!1>,?@{/cBGlTWb]v*U_oֹ{%= :GYSUǝ{ͼ~{|-;`~mv0iib]v*e}s+$?u3I7SSDf/AܟG|}f>md[v*Uث#o:غ|o_uN_b OMPgV?;sGs%dб|>_NwkY ]v*UثWW%n? O h>鿅öK e(γP264zZ;O-_ozN辑s]v*UK1cOoTYƇߩ?gb#QMwٷiK4B4p}D}cof9|ثWb]v*79?ajUË|>eԦz6-_>J4?@|XVc??H_v*UثWbGqC.oǯp1B,wYl杊m?ɏ^/1|m3<S@jG'L;`]v*U=?kumؼڏA?o>cD>c_ q箃5_Ex}/ǹتa֟<ԿAI' "X1((TwՈ e/ `|SϞ0j=cOח+3̻r^$ k:zkNGkۓ;IOtCQu ~lf9A/!82:=ԴoheaoclC~^ѯ_柗7m?$] "eӸͰ$klG '/vG3'v*UثWb] ?hO>L/_>G\置>8+YSϗ%9vOe7Ȼo0t{—b]v*n??~QW4LzRkU uC˯ISɶ͆>/h{}ثyJv*UثWy}3g͟NWP~v\7/㓎U)ve}$8;ҋ>2^/(`/C*UثWb\:?P˛#~(?y&W>s3v;L!k^#2|m;8N?{yGL˲+xWb]|? K?sAb^{5kMcs+0/aC2 ?t}{dUثWbZI?;s)?2ff˹ñTXe~+Oq%?ѿ|mj០=֗!R}}XWb]v*ʯ7ÿ\뽒`GѬv*c߽?K]=`X0pW?6oωw~4kWb]Qt\x{|9w$x{og})li" 3Oأ>>^36-]v*Uّr7OOl]?>}Ï[~o篺b{y'c&y3dQv9ohX>Xiw/{;5,Wb]v*Uث+}7|bߴ[t%_2?~{gYs?ao-?ÿMs=G'W_H_}Sb]v*_w1'Pc*,GCKϟ3V(l4%X~A8w>>3Cܾ UثWb]}E۟W0zaq̾{GS=X/gO%Y? V_?Aܟ/Yv*UثUk78^IG!};,?|ݿ6}@NS od/svҏ_UQ gdߠ5_|e0VWb]v*^\cYGa}ӟYKg1/ U8A/k>}gc^U0?OO\_C%8&95g| 99afRGu[%li=?xs=K%g?gPֽu^HMs;rgg)e#m%*ʉcKN칸fc;irH{''ຍ??/,|]uo?ʟ?/~py~>L7ȥ_t3m->R<^jv*UثW]Cqk/3yDZV+->#UĬӒ"/"b-sj0yߙei!lhV[9'~b]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]G\1k="sgc2K%0/5[UثWb]|k__,>D?iG<n}gԾu._5a3K8oiv_? R1{7b]v*Uث~)lsy9Ⱦr%z}NgѓzLO*oO{#?s?A~¿<u;h\)v*UثWb>-{wL~e/Pyo7[ۜϻ>k?lj>ƀ'ޝWb]~ϸǚ?~|-?{QeϜs}R}.98Q[ogW@>?3m(l(U{Oφ2>ͮ]v*Uá\"?CWesg>Z??_0`2 @">|#/_1,=@ݽ}ϨG6N]v*Us?_“3&fi/1x|;EvZ9GSg֧i'?gO v*UثWbX;|/Hf _yz?ʜgb<?^m iEskyO3Lv*UثU-KLJ__'|nAO׏ױφߟƛ p7z=s1k"UثWb]?'}?DS 8^/zv*pW'2o8(Nua;?_+&M ƙ~w_Rϰ_Ev*UثWb]b_/oqPgn/A ~M.]%c.o Gu=Cj;>ru~E`E;0v*UثWbe_s~Ͻ?2ϔ4=ߤnO<;akͼMo_̟s#{k4>A]v*UثWѿ_͹s P ~_G,d~3ѱh_W ١egN~{QBWb]X:>[s~=gӿΟN=H~g4U0iL}27i(ɋ_ovOꟽU*=:g vSov*UثWb_K,kϦ?V|ga{}9z!_WS_?=t?~.v>qv=S 3.$(9`xĢV 1?o]?L>yǒY+e9ZO3>{)Vjc]nfԯ$y..gnL+/h4 F.7&/iu2˄;u1?qr?`]wBfҮ.ƮW}Uc?ʿ=־v=ȸ|Jv)n)W]; =v&{^7S&2hGJUث./<8㦹˞XhbBK-ȕ`3V~k߲a?B 1U~b]o9yjzZ"7=:7__ϰ?<9{VmcUמZߌ_V#O͊~9G8y.ɽt^\pzaoc`~qe_/?<3^`՛G5 axΒ~*?]|y5y꺦^MD^rj>1WG'g|O3S5+mfm17wɿWooދ9! 3Od'Ӿnx$U99Ac95q?mm|Zqޭ=߾xdt|!5] ?5[]69FnN 2şc~:uFj~@yFzλR٭*7ƸOo+tZBw䥽F tomA=HWܿQ@Wy=J-c"+oگ-V_ߚnп/!tO1=Һs^cw8?Dx~W9O?4~W?<ǩkv|w>3Җg&I~*!ǚѪFJ֯S)~cي_ȟʿ5~i=BOtCkskbOFgFtVҶ6ծQ o#o,Ub ?o󽝳hwZcFg\Uo5;t$CpZEd4_Eudy;??ͧyMwnQI D?T_?Oi85.J WnH,k|ӦE{G3;2}c*Kqrskr5?)i*mh[WO__F+o8+[nVу$i_W튾]v*U :Ys$_?GA^/ч6~v*R]v*U3Xgƹ'J>;s?~xv*s $q_o{OGa^\ ?A#Iٻv*UثWb_?Me'DK\GD^E&{/{vC??S#bySzD.sq K~t˿'2] : wqBKWb]G7Qqo?(+f&ww{)}5ت?c|}ߡ_)fQ|s4a>U]v*Uث}<3ht^+ڏ?N.|yq*s?qɝiEp{gG{ݗ~|0yϡLmv*UثWb_|Z?uWҼ+L9\杊/sҿ?>YQk'ovOꟽӦ~~xeLUثWb] nϠ1/ww=|_A5&e9Xa:>c}Dr=ɲv*UثWbd933N~x|aت,u?'8 hO>6?K?>[>xU,UثWb]zWwacGC0bΣT;|Ao._, N8+]Ļ?Zyg5ثWb]l_D~.b;wB Ƽ}v7|3>T4{Kv'QG/Yb]v*tD?'N.>oat}?7SWؿ=1<G2u?ՏY7,m,k4ϻӽ~}+Wb]v*U>{}m>Sw|w|cop/sx_J?=3 07ޖW?va&Gz/s/쩃Wb]k/~;Ǔ}(vm|?%{w~ثS]ml},~Ѝ? d;ß~vs[n_v*UثWb]mƫZoo08_c#)Gj,p'?+?m/ՠsO,݊v*UتP˛~/$n>tuyC>ybOc闹KGL_*L?3TQD>k+xWb]~O]yg_/.}1,>ssϬ3*¿bqst?tvq>o/mv*iu'O.qu/1a? ]/ɲGu竸%Wv_?礟xsO_쿳9y~?UO1'ҵetwGοO8i][eXyOmsZnf*z̑E)qWk*~r ڟP!_w97ud9Kz)q~qk8x=_dT[}Ο7Owf;'-GcuEݛ*?Oο}זc-<;Oʟ3Oo+czk2+ُ WO~"!<8(6:yohWia$ ]ISZy󓿛:ޛk Z鬭~y,^w쪮+H|U4O(`yOߛ^Otkoau RJlqGUcb?o_?U»˪IfZoO?K__kO~vϓTylU?~\._mQoiޛ~5/@Ŋ ./oο9~[y?WF!,Gq}d?_ݟ?ܦ'w0N x4#qSbb_e$78 __Z#`*W{:_<8{W/j_Fc׻J~Y$Xq#OV[{O.=Zz|_%1WO楇o?5trѯ_4_%VO8U\j~[~Yi׷Z'_{ ?7*A61ޯ{7:n8> 4?WwqW̞zm/ϐiKs'Hwoy?b(:'9^I5FV ~*~W燞mk]1ogЅ~*Ͽzz_լW▹8//G!o0y[zQ]3?cg}/5~F曚:wQ}QDŽb*?yŏC*zn<cثv*UثWbQ ZGȟ": Rƌ>?K{Vv*UثWba(Z'WK8>5ϑ?Q۟Yu/ĝKW_%|l{~[ݗ?'mԟil=[LτثWb]v*m)?"\?'~r/3ܿ~;ޮSwdʟ!sHv__g7N>]8}?"Ig۽ ]v*Uت9+xE]o13gKT/?y?3.&O&6= b*UثWb_?6@}8?^}AusTsˎN9T~uϯL+J,??{쿠3̾}f3kWb]prC.oȏP\cYϖ=H~ o4U0 >{?x~Q\;3TF3;.`]v*U?'PM/p=}{SϪ|y5;)̯P톟6G0{9ogss#vMWb]k%'sypəwL{.kQcݖQ?_CcF|Y~Z_ǹI©b]v*Uث?*s?'Kz?uޏFث;~2כx/vc8Zw\>%a9]v*UEe#qWI0ۿg5?sos3?"^?b\?Ax|ȷ;v*UثWfF%?u?t?ןoꝊ+ ?Ev?WJɿclc_}ߠ?]v*UثWbدKl<~}o lI|˛$QgeDlivZ)5ϼ_?}#}7eLv*UثY~c<_Ck̨9w/ۿS>tXG?o?g[ici'sr+Wb]v*Uosn#5\>y2}LlZ;W`<|md6hY?;i~Sǔ~/r~)fUثWbVŮ\ߏ_y'cuYӨ3v;L-L_?J?%bWgD.y?~s&Nw][]v*Uث{~?ysgՇ'~N}e/y|d?1W]k럸?_ݏsy{kTL{?!?ysnKly>?vHٿ?~Q`P~zֳ};w]Pv~ӾaD>L;>0|56~p}tͼVԪqO,Qyk52~-g.MYկ_[kbѸi pO^-XL´La~ͣn ]%تeq?}?5Hm:]k}/Q8?"I'(a{ zsMu-<"?o2?j=ؼscߜ~_.ͅv)GڊUL4r=B69|C,w~?9ɟg#-(.s4?/R喫Pſty8-+?o⬣V7~N+ELRYomZ!/~'.甼O6W_w"}99Ce/˦4mGE]!.Q~wnТ?o^>eɝcXCk-H^M?յ=ɟ4"mFyzM}4,~~ϊ򕆽yFxWP}B)"ƫs^~U9S_y$\q(szk/6~~\S-ާKӹ7XyoHb??ߙJ+Bƨږ>UW-cgWZLZM5/'cD~XuW_.Z足ꚤo4ҹQy70G7燛& /t/T5#%"A"3`O̿:WZn$ 6oU8:i5Z|i?Y/2=k-'sq튼sa9_v'cOɨ=K*4ߑ4΍-_Z>t6aL_7j0tz̊-vm ֹ\U?vKIGeүo\U i:zF̯*n4FE`K wbA^?&*|(gcP튿e(޵lۿ4|q~fO.*]v*Uتu'?H6;)Խ?_l3^U]v*UثXg?U8%?sO3Ɣ}CvK'RU_I_;='ߡe>klG '/vG3'v*UثWb] ?hO>L/_>G\置>8+YSϗ%9vOe7Ȼo0t{—b]v*n??~QW4LzRkU uC˯ISɶ͆>/h{}ثyJv*UثWy}3g͟NWP~v\7/㓎U)ve}$8;ҋ>2^/(`/C*UثWb\:?P˛#~(?y&W>s3v;L!k^#2|m;8N?{yGL˲+xWb]|? K?sAb^{5kMcs+0/aC2 ?t}{dUثWbZI?;s)?2ff˹ñTXe~+Oq%?ѿ|mj០=֗!R}}XWb]v*ʯ7ÿ\뽒`GѬv*c޽#h/v,` Ļ~;i\b]v*e}s+$?u3I7SSDf/AܟG|}f>md[v*Uث#o:غ|o_uN_b OMPgV?;sGs%dб|>_NwkY ]v*UثWW%n? O h>鿅öK e(γP264zZ;O-_ozN辑s]v*UK1cOoTYƇߩ?gb#QMwٷiK4B4p}D}cof9|ثWb]v*79?ajUË|>eԦz6-_>J4?@|XVc??H_v*UثWbGqC.oǯp|1B,wY~g2U0iL}27i(ɋ_ovOꟽU*=:g vSov*UثWbOK-sϦX}}Ƕ}[?yK%箃5_Fx}/ǹتa֟<Կրb4뿔Ǟ|\%˅D$M/KԴkl,&<ߝ䯜m14) }E#j>e-:<}9>̇Sp~NWuo"e6ot4{yJN3_Y.T@5U ?<Ƕ`mEu¶IRȯ3RR^2v?oc`!u.4r@ƭsO--f:aJ&џ _QZӦ[9P't̽*mG\;Fkˤ4EQ7W8Wɚ?V'.k癮dKۅS-ںLޗ>6^o>}柞t_R7G,PK%?>5`'?Eѭ<(t?Fh1TW|yN癬4+[HOt>>zj6%ɹ4~*O?ʟǩ[Q62=_Ifw*|˦([hGXr.KϮ\2_ ϼ?"7Ec k0K]G7s?_ub7-?=ϥ~b~e_kz4iwq |lUxvS~eIdkY#VR'^i4Xg{)~Si闗O{q5ü>~Ux V~Zyɚ\^myo?9S>ÊW_ڗzI^ir%.=%h[A֣y?hZ~2>ΔuZο!?.-;J:dZ-=ӳ/gͿU/ϏſˏɈ75/pl};nܺrqWh:E?-6ЩnLFqWq̺5.>\Mwp˫^)$~ofY;o/4+mwHk<쪯;oGo,0mAԽA7*̟|mCORyk7vgXo<̭;ٱT+_>KC:]ƞ$R ~lU,dk4_=>M>T'Y.{go[O/8.#x$_Wߐ? '.ֻ}-v*UثT(-gO~lv?SzdF%fثyJv*UثVϔ~-cpK%{ȟg(އϬ:Nث/w=zO gC?}zAsO46_|?쏭&gOfUثWb]~@6픟.}q?yzg9_W ;2}OOɉOm{]$}p;g//W盿g.Kr>ov`$3 .]v*UGӕżx~|x7iO3b<{s~_[|m G|_yӱVv*UثWb_gϛ?>xj>:o_'?K`SHq&w}eiv_Q_>U3ثWb]t9|~k7GQ_(JL}1,Qg?s7v*CLF?J(dgwEp?~s#Ne0VWb]v*~(&m>?Ľߩ~?k׾< Wac(_Oτe#K?函;&ثWb]wK8Rd;{&=s5bG(WJ!1>,?@{/cBGlTWb]v*U_oֹ{%= :GYSUǝ{G6_`X%?7;oωw?w2ҹ]v*UEe#qWI0ۿg5?sos3?"^?b\?Ax|ȷ;v*UثWfF%?u?t?ןoꝊ+ ?Ev?WJɿclc_}ߠ?]v*UثWbدKl<~}o lI|˛$QgeDlivZ)5ϼ_?}#}7eLv*UثY~c<_Ck̨9w/ۿS>tXG?o?g[ici'sr+Wb]v*Uosn#5\>y2}LlZ;W`<|md6hY?;i~Sǔ~/r~)fUثWbVŮ\ߏ_'cuYӨ3 &Ϩeتamlen|=Q+ʿ?!s?{T{2tπ3 *UثWb_~Z˟M<}A?lݏ=2KCaG%]k럸{Ϻ;?Y7L4b'8O-q|{H۸)m3㭿_ĽGS:מG&Ŀ-o5YqnW>ڏя*{l28aa,~ϵ<ר鿙h%FܼƯ_4# ,}_c0JOM2IYdj$LϔD Bh?jsof! >a>_Rk 9z(?}gv>^gcvװn?OН[rN-:ͭi^7?_%d~}|y`o$?/4otcYCw?|9F|[a[YݥaKJU~fRJύjtO¯±׶W+(OӜ65vɿ3z/gro/klG '/vG3'v*UثWb] ?hO>L/_>G\置>8+YSϗ%9vOe7Ȼo0t{—b]v*n??~QW4LzRkU uC˯ISɶ͆>/h{}ثyJv*UثWy}3g͟NWP~v\7/㓎U)ve}$8;ҋ>2^/(`/C*UثWb\:?P˛#~(?y&W>s3v;L!k^#2|m;8N?{yGL˲+xWb]|? K?sAb^{5kMcs+0/aC2 ?t}{dUثWbZI?;s)?2ff˹ñTXe~+Oq%?ѿ|mj០=֗!R}}XWb]v*ʯ7ÿ\뽒`GѬv*c޽#h/v,` Ļ~;i\b]v*e}s+$?u3I7SSDf/AܟG|}f>md[v*Uث#o:غ|o_uN_b OMPgV?;sGs%dб|>_NwkY ]v*UثWW%n? O h>鿅öK e(γP264zZ;O-_ozN辑s]v*UK1cOoTYƇߩ?gb#QMwٷiK4B4p}D}cof9|ثWb]v*79?ajUË|>eԦz6-_>J4?@|XVc??H_v*UثWbGqC.oǯp|1B,wY~g2U0iL}27i(ɋ_ovOꟽU*=:g vSov*UثWbOK-sϦX}}Ƕ}[?yK%?Bg箃5_Ex=g}Ϭ{]gi1 ˜]K *-4ȷOz'ZMO-^rn|{H4ۨ;yG%uʥy;=󉚏uKy?n[kV|K2&:}?jif9c=+7N󗙧K]6;RVvۊfF[.˞K;OOΤGϓu{W̗w%q%>\͎Y;/%SO+C$8Ye?80/Cƕ)fxV'~4|_ZevTynВYgiߙwmk{+kvTeۯ%d5v^e٘e$w?J ? Ki245ᰯɿ2z=Űq'˴esJ?gb4}-7Yv*UثWb]?eoM7WՌ}rez7v?S?1[~ +pcfWPDWN#5NJ//̯ʯ_5 Z%qvOEi$X7v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*U :Ys$_?GA^/ч6~v*R]v*U3Xgƹ'J>;s?~xv*s $q_o{OGa^\ ?A#Iٻv*UثWb_?Me'DK\GD^E&{/{vC??S#bySzD.sq K~t˿'2] : wqBKWb]G7Qqo?(+f&ww{)}5ت?c|}ߡ_)fQ|s4a>U]v*Uث}<3ht^+ڏ?N.|yq*s?qɝiEp{gG{ݗ~|0yϡLmv*UثWb_|Z?uWҼ+L9\杊/sҿ?>YQk'ovOꟽӦ~~xeLUثWb] nϠ1/ww=|_A5&e9Xa:>c}Dr=ɲv*UثWbd933N~x|aت,u?'8 hO>6?K?>[>xU,UثWb]zWwacGC0bΣT;|o^Aʹ~;{t?a0v]?̇4{Wb]Qt\x{|9w$x{og})li" 3Oأ>>^36-]v*Uّr7OOl]?>}Ï[~o篺b{y'c&y3dQv9ohX>Xiw/{;5,Wb]v*Uث+}7|bߴ[t%_2?~{gYs?ao-?ÿMs=G'W_H_}Sb]v*_w1'Pc*,GCKϟ3V(l4%X~A8w>>3Cܾ UثWb]}E۟W0zaq̾{GS=X/gO%Y? V_?Aܟ/Yv*UثUk78>IG!};,?|? v*[}[&>{x~~J\h;'OL3 )v*UثW%ߖb?g>>sc>cE _Qo3A/v>qv=S 3.b>e2>gNa]Nq%z?-u-A/ o|?%y[Sҧcgp'7>ot>iմi$ ku?^5 Uw:Yf pY6ͭX/d$:w<2z7sۂtث}Jǩ_ثO6iG6?*HH*_|4$rO?rQ-2o[{Tf@|_j޳:φ*ߒ$30Zf}bP^ز_}e^?Vίo+ۋ3^+S?լ柳#LUK}5C~c_]k=;?>.oUF*/by$UO͊_4Gw?1*?9|{y{Wk^|>u*~daE^q>FO{&yT1Wߑi^^.GgiGvgۙ^xS~[%4S^w{q)'լI37LU H{zǛ3/nnæ\~$C\ަx1Z<9%9oO󦯠ii{icX>> br7}ں?w3uMo.UD̑MdO "G'ObޯO̟\_~ZEm{$줮> 'W8.1M櫏^qDpyWo__zyWJW7V=mTF)_Wzj7BE5=+wY]]O9'k'UD~Xyrv:ҥ/9nj q~HϽ;s?~xv*s $q_o{OGa^\ ?A#Iٻv*UثWb_?Me'DK\GD^E&{/{vC??S#bySzD.sq K~t˿'2] : wqBKWb]G7Qqo?(+f&ww{)}5ت?c|}ߡ_)fQ|s4a>U]v*Uث}<3ht^+ڏ?N.|yq*s?qɝiEp{gG{ݗ~|0yϡLmv*UثWb_|Z?uWҼ+L9\杊/sҿ?>YQk'ovOꟽӦ~~xeLUثWb] nϠ1/ww=|_A5&e9Xa:>c}Dr=ɲv*UثWbd933N~x|aت,u?'8 hO>6?K?>[>xU,UثWb]zWwacGC0bΣT;|o^Aʹ~;{t?a0v]?̇4{Wb]Qt\x{|9w$x{og})li" 3Oأ>>^36-]v*Uّr7OOl]?>}Ï[~o篺b{y'c&y3dQv9ohX>Xiw/{;5,Wb]v*Uث+}7|bߴ[t%_2?~{gYs?ao-?ÿMs=G'W_H_}Sb]v*_w1'Pc*,GCKϟ3V(l4%X~A8w>>3Cܾ UثWb]}E۟W0zaq̾{GS=X/gO%Y? V_?Aܟ/Yv*UثUk78>IG!};,?|? v*[}[&>{x~~J\h;'OL3 )v*UثW%ߖb?g>>sc>cE _Qo3A/v>qv=S 3.JԢ44%Ǔ>~\\o֑iQwJrc?IioǛL #. o3헶>-ysrGҭO> _KMn]~?/qW7'K&9X'aa/䖙z-f_U'{ MW輿Iq*E ~˾yj/ I/V(>=k_~7r]w䏔4]Fᦻ絒uV}pSe86*pO=W򍀷Ǚ.W} GΟӇ⬿~+^NE#q'2մ!<,_~}4KmP@[qO??5KJc|ߕ 7d\U~{gi6PMj7E~/ MLU)9]i:>]J$| >R4,|٭YyzZ@&*P:BL>˿3C_OO(OFV,?qV+9' ?6f=*5K?gһFs1Wc nCFY~_ʇ<_?/͟*:~,3,R7>X4B\:,-C" IrO>o/oOZg志4!yeJiz-ra9?1?P4-iu*ԴK'ׄ}+'۪|9>мդ'.7~e_]ktO[qWw?-{yzM?\$Hm.y}OA28Q?'⯉3>{?+M0jik$O{NP"\}Uy~**?;? dBi`oxR)Rkz~yCz_4];WnVYy}ثsf:<{8idW[}EU[?kָ?k~~@s[ΙC?B<"z{V'[Pxx?8򭖏am[.x١oQx>0~4Wg_z_&{p)G-"dDKKca+<9cGP-m2W-'4(>bWbP?9E1tN|ܗab*UثWbZ>QOگ/q}k"4z>_g:b0J?%?/N_e?ϩ?}t{> =Wb]v*U? GRDO_gw\>d3sh=??&'?B=wퟠT_ϞnWK|/p)EKϷ{74.v*UثTsuNW=bg}??Kײ]^7g5]MmMl5Gg?@{MN[UثWb]Oc?>lpE⽨9|>r-NW3+ ?_WYAGg|YTfb]v*Ů\ߑ_E|m+2-G{Ϩiتa_}29+ɓovgd{*=:gw][]v*UثO_{~s?WT^k0vS_х ?>la/s>G#'b]v*JN9/I34>]_-_])ƍto?kS ݏs 暈R]v*UثW~UqZ>~O]~3/?eN3WvdG|Oyc8o\>%`sJv*UثU-KLJ__'|nAO׏ױφߟƛ p7z=s1k"UثWb]?'}?DS 8^/zv*pW'2o8(Nua;?_+&M ƙ~w_Rϰ_Ev*UثWb]b_/oqPgn/A ~M.]%c.o Gu=Cj;>ru~E`E;0v*UثWbe_s~Ͻ?2ϔ4=ߤnO<;akͼMo_̟s#{k4>A]v*UثWѿ_͹s P ~_G,d~3ѱh_W ١egN~{QBWb]X:>[s~=?gӿΟN?>ybOc闹KGL_*L?3TQD>k+xWb]~O]k۟/.}7,/30=v>?{PY/ U>??=t?~.k>}gc^U0?OO\_v*Uy˺w˟-;:6Q]Ns:Ix~:_}GR>aܷؖ֯e.-iGQstw#|c R]:n qUUWфN^gb~]-浺f_SOqlckA_jU9p~e UثWb_Cmk\U~\$ k3}_`yG~m+˾DѮtkˏ9=8Rt˿.^Czz^cmaj("+_mwRkجHoK7(}csb^g6_|b__K^T:tUiYvOo$Rז/=?7<9xn&Q~r ~0.*~Q%$58k^gp6an|LU8>W?.?X?2';TdUbY.c/̟G+.n7/0u_:?&R+̟UG8S_ƛ(yC=w~OָC~b͟>ϭ1˟}ʚ/UUH=xONDWe#*|c㵠_NpY?el=M%?޳O|8>?-_̻_̍g?Iݾs>qqXG9>/֡sy.(ෑ%tw!qWsv~Gh}'=k}gn_~j~DiVZrˏ3\A*XN cwߝyɋ=/s%e^-ysd*.~iyz~MCխhCt.늿 ?1?a#%|8ixɎM*TKV$xf [b?9?쿒N7S[e5)C?z@~B˾a󭤺|~h0pJdv#H'n͟/u/Ỏ5K-[K[ftϯ ̼x??Ɋ);-4O㖋Z:VKNI_hV(S*wߖ:=[Zȿa=^?势?O'1~byJ[z*~L~qKEΨ3AjFA尸t-gk:pv+(IYz_T_8WbQ ZGȟ": Rƌ>?K{Vv*UثWba(Z'WK8>5ϑ?Q۟Yu/ĝKW_%|l{~[ݗ?'mԟil=[LτثWb]v*m)?"\?'~r/3ܿ~;ޮSwdʟ!sHv__g7N>]8}?"Ig۽ ]v*Uت9+xE]o13gKT/?y?3.&O&6= b*UثWb_?6@}8?^}AusTsˎN9T~uϯL+J,??{쿠3̾}f3kWb]prC.oȏP\cYϖ=H~ o4U0 >{?x~Q\;3TF3;.`]v*U?'PM/p=}{SϪ|y5;)̯P톟6G0{9ogss#vMWb]k%'sypəwL{.kQcݖQ?_CcF|Y~Z_ǹI©b]v*Uث?*s?'Kz?uޏFث;~2כx/vc8Zw\>%a9]v*UEe#qWI0ۿg5?sos3?"^?b\?Ax|ȷ;v*UثWfF%?u?t?ןoꝊ+ ?Ev?WJɿclc_}ߠ?]v*UثWbدKl<~}o lI|˛$QgeDlivZ)5ϼ_?}#}7eLv*UثY~c<_Ck̨9w/ۿS>tXG?o?g[ici'sr+Wb]v*Uosn#5\>y2}LlZ;W`<|md6hY?;i~Sǔ~/r~)fUثWbVŮ\ߏ_y'cuYӨ3v;L-L_?J?%bWgD.y?~s&Nw][]v*Uث{~?ysgՇ'~N}e/y|d?1W[LƸ?_ݏsy{kTL{?!?ysv*U*"CL"Ly?)iOyMיm#nh rY2nC>&?~J y;w|Wԙf ArfUL#_2QT\)<^9;LثWb]Qł+_/Z8claTU$㊰+_ůɛV0NfH=Y*;}:#H`x/U%qTxc3~PY|FfҴmZmBPq/ Jזۑ)e؈&GWeֶVdYƑ[BqUT*5^uXo9dH+,Gˏ*~_C=t-3C̚]6rQ~hV{XZk|MoZqSyF81] SFjܕF|*o5~YyCϖwkV&a ̏e6uZvAm iqD6UUPΗe ;[N59bWX?,{AtnYe,Wd<NXOvM/Mji{/?sS7y˾t kO,mZu$#?U+y7A/$VZ>-o7TLU%ҿ+SDg+>oaoܦC"sn3_Yı].'WQ,c /)ndWyÊO Oy#9!擠I:f^*qi//{Yt[&wgLbQ_7U<,F!9*ȼio4?1tM7]Վ N+FU>X?(Rkoma>O9o0zv*R]v*U}>k_LgӃ/G]>qK<ʦc6v*UثW/>-r+i^ɕϦ?j?|ݿ}FNS~闹_L,N;'O_QDi??s2 *UثWb_C;/~?ǓX,iPd|vw1>?d;v*UثVRq?i O̙xoǼ}f0U:huO?4oş{yZgu{Th}<**UثWb]c;01zdǣ}!1}Qtk*qXw yo|_/?ㅧ?ͮ]<3UثWbT_]/?;1ezo ?^>;^w>~{o= %;{(ϏͬsWb]vd`~:"\'SOOm70yxث__IɿL:]c~u䬛?6ϖ?5g |?CK>}ثWb]v*}佾C)ؾwx1]7vt/rO%\OƛKGi;m0\Q#=9s{vTثWb]?c>;Xʋ>Q~=?@LU~c)6M6uƖ?F2~waϿ;?菹}7/v*UثWb_FQ6b?U-C7~^q}s/챑Fţ~ 8Y_Ofu9yG' n]v*U`n?|Z?y7QEN:}:?wQX}yh99R|~vKCa_N?_|ƸϺ;?Y7L4b'8v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*U :Ys$_?GA^/ч6~v*R]v*U3Xgƹ'J>;s?~xv*s $q_o{OGa^\ ?A#Iٻv*UثWb_?Me'DK\GD^E&{/{vC??S#bySzD.sq K~t˿'2] : wqBKWb]G7Qqo?(+f&ww{)}5ت?c|}ߡ_)fQ|s4a>U]v*Uث}<3ht^+ڏ?N.|yq*s?qɝiEp{gG{ݗ~|0yϡLmv*UثWb_|Z?uWҼ+L9\杊/sҿ?>YQk'ovOꟽӦ~~xeLUثWb] nϠ1/ww=|_A5&e9Xa:>c}Dr=ɲv*UثWbd933N~x|aت,u?'8 hO>6?K?>[>xU,UثWb]zWwacGC0bΣT;|Ao._, N8+]Ļ?Zyg5ثWb]l_D~.b;wB Ƽ}v7|3>T4{Kv'QG/Yb]v*tD?'N.>oat}?7SWؿ=1<G2u?ՏY7,m,k4ϻӽ~}+Wb]v*U>{}m>Sw|w|cop/sx_J?=3 07ޖW?va&Gz/s/쩃Wb]k/~;Ǔ}(vm|?%{w~ثS]ml},~Ѝ? d;ß~vs[n_v*UثWb]mƫZoo08_c#)Gj,p'?+?m/ՠsO,݊v*UتP˛~/$n>tuyC>ybOc闹KGL_*L?3TQD>k+xWb]~O?]yg_/.}7,/30=v>?{PY/ U8A/k>}gc^U0?OO\_v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*U :Ys$_?GA^/ч6~v*R]v*U3Xgƹ'J>;s?~xv*s $q_o{OGa^\ ?A#Iٻv*UثWb_?Me'DK\GD^E&{/{vC??S#bySzD.sq K~t˿'2]?9—b]v*n??QW3;;~^UB1Cons>Rkoma>O9o0zv*R]v*U}>k_LgӃ/G]>qK<ʦc6v*UثW/>-r+i^ɕϦ?j?|ݿ}FNS~闹_L,N;'O_QDi??s2 *UثWb_C;/~?ǓX,iPd|vw1>?d;v*UثVRq?i O̙xoǼ}f0U:huO?4oş{yZgu{Th}<**UثWb]c;01zdǣ}!1}Qtk*qXw yo|_/?ㅧ?ͮ]<3UثWbT_]/?;1ezo ?^>;^w>~{o= %;{(ϏͬsWb]vd`~:"\'SOOm70yxث__IɿL:]c~u䬛?6ϖ?5g |?CK>}ثWb]v*}佾C)ؾwx1]7vt/rO%\OƛKGi;m0\Q#=9s{vTثWb]?c>;Xʋ>Q~=?@LU~c)6M6uƖ?F2~waϿ;?菹}7/v*UثWb_GQ2bE-C7~^q}s/챑Fţ~ 8Y_Ofu9yG' n]v*U`n?|Z?y7QEN:}:?y?a~lz(e,*¿/?q}A;YOgwsbZBRv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*U 95ˣOmV?Sz/e?F%);⓱^);⓱^);⓱^);⓲>,iSp@2k!8nψSvA>➷?R^|K)x]c/ {w/J=?ԟ.}gG~>e YxIvW?iq=C?&'D.svip|ߪg7N>ab{cs|?>njr>dyK'b]v*_G2`[N);⒅7>RKUɶ͆>3/^=a>'bRv+'bRv+'bRv+'bR~ϸod?~|-#^3xz͏A9eyGeZB>-m‡\їE8 XYآ;,UKb/s| 8zʷ^|K)x]c/ {Y]J59AȏΧ?y&S>t+P.!-Q/Oм-?{p^|K)x]c/ {| ? t=0=s9e}ϫQ~;;"2ܟucጀgg!g 4e'\9̖);⓱^);⓱^);⓲19;u.LӼWe1x|D4| y:'7ρ?~v=&OϽ5Kv*UثWb^Q71zdwE~`o(tvNxc߼l7op p'Ļ'Ⱦ M.1◅?R^|K)xP<sw9_)1W۱? Ͽ <_= bt%(?c|{p|g)x]c/ {w.1◅m:0;?/!'m?6}Hǜ}Oͼ'JU/ߞJ^y7CɜovVuc9m ?gaڄy~ ~}|Rv+'bRv+'bRv+'bRv+'_=x36x>o M3:^Te߽_&S$(_u;xkʋq?o?ÿMsG'[C0"l7~:; 'bRv+'bRv+'bRvQAŌ3JQ:npYx~L|:>|K2mlicx#p}h=[ > UثWb]}C:}c5\>zanL٥ĦzZ;C4X7wO%Y? ? %gϚyz/u9h^G> {\.1◅?R^|K)xVv8cSz#AQG!}3,VSzC>ybcߥ0G䱧/\?{(?tM<7_W^ R8]c/ {w.1◅?R'?/<m>tGa潠->w)U+n|'_He' Cs8KfkgI2?OO-zv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*U 95ˣX"Wӱݿ: R~ƌ>?K?\Z T_bʑckO,WR?w׭*G?_H?^'+;ֿ#}~YV]4ŬvkjдtPl"*sf!@Ny7tx>cw%5_q?[=^4Kkj|9o=ov:IJ]Dy{^˃0@%]r'fE紻ѺaiO0>Wpݒjo{iן_q?[xcw%55}k{i׏?\_^?sW~־;ǾXƝIqx_q?Zcw%55}k{i׏?\_^?sW~־;_s[/˦_FWh&Vv?4(/a"/o =;cw$u~}vY~~:}/z_䖣i#]gNfftUU?t/B@\W~}E?!|aj6w72.(._;&.dk]v3ޜׁc#xJO?9K'zR!]Iw'UޔqWzR!U))Ox`I'k>{ಇ#}r+!//- {E~b_JϹm G|٬7ҿ\GO*G?,WR?w-bʑco TX[#}r+;_H?[>&CW֖N*o:v^L" 7>B^3|IǟA)Yk_,ƝIqydI<'_<ǜq?\_^Cj:>qOJO?9ͻғ*7 >L߭0.g/gb]{Nff8}as_gN~3xty~:?q,No/??\_^Ug5?g_,N毸|w|W;C~=^4Kkjwxӿ./9?g_,N毸|w|W;C~ |EԼæjvw 2p~s_i&uaQ>#?\G.G[#}r+;_H?\G*G?,WR?kಹ0=yc>[Ȍ|*ٙxnі1's5zR!U9H*~8O/Z~WyVh|,%JR>!2f팓{-6ǹI?ks׍kғ*JO?8)?Cғ*s?؍UR}*-dU~_sQ=<:ؾaY5:RʑcH|G+>_2ɮ^e9)Enߗq[Z󮀺->[8/_{,l3oiך;?[?T_^?wU7]Jk껏־3\IQxWqcw˟v*/;?Zs%E5u]_oJVbY#O9o-~9>iN{C ;=F{6,/vHvI/_G6x%ඉgUieU^_Xٿɢ#a7㱧L_^|gp_ sC8\IQyowys%E5u]k;q׏wǗ?T_^?wU~־3\IQxWq?Zys%E5u]k;q}?=plzܾԙlx$zDuo*y&}=!8yS~w}J9R}*pE?;yUG&#1ucSGo9]QO-.$͟3g$6]`j+UƟRY;ԇbʑcH|G+;ԇbʑcH|G+;ԇbʑcH|G+;ԇbʑcp'̚F+kiL7[?`k{Aly˕}>מ;٬wt0_8O%E5G5|2G7?^nG-[O-%33}R_~rp<:+Շf_pxrOsH|G*G!XR*G!XR*G!XVOyG~t7:ZilU<ʿ>o7g?hB5 ݻǗ?T_^x_w_.O|f*.dYP.rnх#zۓ->aAմ;Cɚ?^M(>7?_&J9|1R}*\wԮ?oW]+qW}J8uh4ۘӉk-Ccz8Mz,nЏ7$F-~ 8u"ߝ^L>z3H o4ie菼?>wcO>e<;{IKys%E5Ǘ?T_^?wU~־3\IQxWq?Zys%E5u]k;q׏wǗ?T_^?wU~־3]޺IQyng2F{y{ڼS7~ŬXk'Ѯty-'/ϡ G 9:Nq?\>y}J82 Ym\029Naoɛ`ȑFUS 'o?{o{XT_^|;_qclw*/+ھǗ?T_^?wU~־3\IQxWq?Zys%E5u]k;q׏wǗ?T_^?wU~־3\IQxWq?Z_k~@նw䫮re$e_O;' bx>'z~Wޣxw'x7^'z~Wޣxw'xs>' Wsos>'w3qVWso']ͼOߊxw6?~*m~U\bqWbWs>'oxw6?~*m~UWso']ͼOߊUm~Uw'ωPWo3pw3qUx>'z~Wޣxw'x7^'z~Wo6?~ s>8UثUωV]v*UثVb[5)`8|Wso']ͼOߊxw6?~*3qWs>'oxw6?~*m~UWso']ͼOߊ劵v*8QO߁F?~+QOߊ;oNF?~+QOߊ;oK9|\ω]Un*8QO߁F?~+QOߊ;oNF?~+ķx ͼOߊxk8]v*UثWb}8QO߁^8 Wso']ͼOߊxw6?~*m~ULž*v*Uw3qVWso']ͼOߊxw6?~*m~ULž*v*Uw3qWs>'_73w'x/~Pv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*Uث_/?i`C—b]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb* ]:)v*UثWb]v*UثWb]:)v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]:)v*UثWb*b*b* ]v*UثWb]v*UثWb* ]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*bחe10[v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*Uث_/?iUثWڏOƓl󑺇?˷ >bՎusqJ+R⯜qWb]G)߿-^[^iEW|oχžʢJΫ;9 ⰰ纝(K*Ě7'}Ϸ3EA~c=ΞO{"3Q0H y$$FRU~|bY'<`jP6w뗬mec <qDTVf45ߙ>lߙdFxEaT,#Mwy*Oo0uJ[{XmDݏD5gcNǦ*ɏů;(_Imݥޝ3Mo<|1R 觡R U*UثWb]v*UثWb]v*U-=OE[kJg#1a d^N#b@*!_e?/<{,HRC)8ŏ̯ʻ)$.ue^&y| #PqW7^r-5[{۝[Fd`JJ (e *UثWb]v*Uث6Zh~f鶗m$K%Yq%UZRGBʫ_O4RkGnmr֞qn&t"] # ՈX>*UثW__?S %=Ɏ+By-ӁB:r#3)T qWŸWb]v*UثWb]v*UثWb]w>mbF4%eKGlU*H_f?2|':&n&$Ҵ1䐨G x*UثT^]|߫R ujpXۥ9K=Ă8Wj犾)LG]:k-h8nZdIP 6VFߋ*v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثTԲxv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*Uث_/?iUثWuڷ>ulU>U秒5KGh湵 𲪢DjLB1 _Z4]hR\O%<a㲖Khe~Wp*vֿ.ŠSMI,b%0ӍyV#cX>wiyGEK&o}'mB6|UC_,8y/q.WO.h' H!oZ9R_3f~F>r}&vZdzaL]FPZZ7LUG#?̋(~my}7EWy~-IȺxу|1Z~v_,_ ׭G-9 fzqU&*;/tl<-4y84I%Fއn@U>u|3rFͶzmSM/5Iq3]U~ƂoTUp@ֱ 7W4?-Ik?%BnǫMSU>\Kmťag'TDWfQɈTf!A8ğ;#?2g6LH$ihQR$Fr@%HW~cϙ)yͶ>ilYtݤhVz҉$؀U*q p[*wWѮ4kHkؤp*?&'O?ͦ\:ZMw$H2?Q_+tPy6~}<]۵«3CS|\B%T?Wi,G=ZA__/2J7vYK( ʫ_gsY>ӽޫo0zvm&(n̲,oq z /Q2?!#s}/Cc[xo$ݖ0hپK!!G*4H ε-o*YKO߇1h++ ኂ=ϖ|ӧ?~x|ϩ[c57hOp/1֜W䟔?)9AA*X <x9P UM|ƿ^\'繍UKvn$Q*9l2|Ư6ZUΐo˪[OOO熽NhǛ:_ Oqk;<䐋#zEHP)f>~II-zeH$Srg$dՊTU9A8_3Gdh/#iFљR,А$F##+2qWyG˭QT{AD%dI(QLU_:)iw̞J`VVONGRщ% <^D',eXGǟ.绽[^Xѻ/bQ2 TR ,{oA??/6! ݵ)vN83nJ㊰?1no|'[x RR."/*7^>zsʏ38Z[HHD +->5f W?yg:Ŧ6irHIz{⯷?,?>oe^o5鶢ŮnaʬFA GEeZ~xR2qKίky 2[/JFdW$`wV])Ve_x!ϵ6ɧ韟y~Y"-֝t+YZ5HuI%S?_]2-CrK̾lxNyamY-4y{H#EuONw}[>k-$|- ]6X19 ,zBD^R:+/UU_;=Fi~Vb"ˇ"oUc# ?1gP?6:s e#Zӓ *sa׿!2.rZsJK=~ ⯾>m󮿫vtfh6wO5lC?Ri?uBYb:_Nö5 >W6_$(uGX~6ՁH՜:^ [91>/Gn7O6iZl+sDfX&,_eD-#qiLUᷞ.53ȋ q:{[@_Ƽi%` T^®ȤUכ?:Ժ !yTӔkN%oUEL1ʗ _DqW? L鷱h侊B#kQWGE)M}ϧ|+yξecXI5F38UwЉKp.ď?]w{6Ҽw_1zCz0e*`Y*2~_~lC_0+k)SM6&q.f~&< ~Xb_.Eh~Pֿ<|KӠYK )꘣[`_^Q_iVޭc˨J.HZvR > o+.h7̿0yF{Bmn5n!rRFkU?UpL翖mnIjߧlN҂]H n R>Ɵi{E _QVK=\W~sϿQBr[C힋w#_Yg/ƾE銥?8~~~UVъ\\Z[ZyuDEq(veAVb"8q[k8yG@G]YkH3s1]zXIf(/Ql59mEYS҈4 *+T#AQ՟< ߢmǶ=KZK{j 0IGn gu䁕Axϟ0/mS[嵜h~bY 䞠(n%yU7_5.ͨi~{ҮdR-^@ZF4{;Ο^x_dوUb<ϺECͺmAR@*U`5ݺ-O/>4fx3^Ӷ*G/̋QkiΡ78(9AS@zpyv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb痿e10Wv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*Uث_/?iUثWuڷ>ulUϽ{w8e t(|өrilfJ%?,U̺?=^]>TiiƣeI0'#㊽?;:w^oQ$:5έ[$ΑG :A)uBOG0Dk~]եLӢb9vU-?[/B6\С6ّFVSP?@IP(2ryV66pyF %mBͣS7#S896qǫ^ h⹀'*QY95O98稛Soc'rCPkN^<*nwP姕|MUr!ue#dohC_8}˿1`i^5Hj~̻6;bO/9y-NT&WwJ Uz/俒|^1j~X-R6޳jw[L銤c /oFjٟ_&I5.-AW^NJyuQ4Wq[}m*ښn9bIi#+ 4 *汫ߘ$,CHXى;MʖPv " OkF*?˧y{{N?g)ۍ)???.eu+|ЅH*:%iZQWϡu6~Hy>|I|cZŚJZ"( ibȟؖ?^d/و2|cAeg-`"iM##U_Z?39|Eaph:QTcHUܛU!WhM>޶t]9,Bǭ"ʠ(;wR%?|ߕs=:.o.O #]Y{w H3}=|;>mNuWKV5 MBbb@ nbO%K̺`tĂYu 2@E~#WOgwZU}?A݇"?%|?[t\j%k8qTmo0XOˋ)յFxqqT2Vz\g䇝<ɤV:ŬO1,[Y]D(!ҀƟ*|)ߝmQ8O΍2\*1Vzzh6 (f9j5U?]Vyos.eI8DuX̠ɹURzkiWE3,zݲ()`ο&*1i8s̯$*7ں2 i Օ%7RiU#U_͝}]jڅ;H$!bjŎO\Ue8'.-??#|,Q^MuۜU8 ym-? *#swN?q7g&I$vHAY/7?c޽ ?4j她v;lv_ϯy A<Ꚅ圯=3 4_bO/j$HW4O MH^/m:ӋwLn]Fjy +%YJßq_Ft^:j:U լ$[u<єGFQv)y7DI-֥q,NT̺pz}\*M "Ǐspmv9hzKBUk*Ptzb?ӵޗmupe?[Xw⯢ݞ\Ӯ?$?#<(APrj7oiJ^Kq'_8տ6T[$Fr_ ՝ޣ꾣8Ӏ%D,UҭW_?ǟ8y̟iVڮ 0Nַwm,~lV\U7hyu]gJX G-U 0 F*sqwrZg1t}sOE%KK,r9G"pY U_V]2iSi:3[]j,(v7O*-,x)*x*?w㏛<Ӯ~sk?u. kY>wuDZ[E+ .`*V?iu{tY3;ֽoG?g-Wџ˿6y[\L\R}Rׄ?0&5]ꠏ|Utտ !r~b&[外7\- ( j U8y? tvmk'r q~G$JƊrFz~988q_:EλV/LJ_uY8JP sJjq[s^=<h7+(c`.%z! xr U~j~sϾ=uf2yeCuVʹ%[v`ā.hog窶Z9!91^ąm\kʃI^{99c89!=)u6\P! ߜ|o q}[M'{[aq=~ 7,WƸZ^X?f~_Z?O_NͿ(& ^:rwV cCb(2⯱]V]:}\#oy,Iq<QȪ:+zB _TZN Z $7/]ēʿ K(^ ~ ^ O}e9w84럜kGKO]s'VJ‹Xs]^3Vo5[sOlUg7r;r;͞V?&u6:v=ԟT#-.bWz#{?-)oH0zVFi% ă0 $fCJZw7?G"yU|ogFORKGzЯ7 UzQ*mqI?'?9mngmZ[F'kI%@G,$*¬`䪬rVo*yWy\f+{[_w"8yvwETnп+g핍X-JrzV[hUW?QF^8?e?+e{!M6ynno5+\U@X2̊(K;yOo2|ggHO}F+xmbv%V #Вqߒoȭ˾_wyf_Ԡӕ,:QP OR7}?Cs&=bvT 4rM^*J 5ouɸg:mbuGr#Wa~ Z*,*嶝4][vܺq_GIܑu^f$hsUW@%y*%!B\Ҵ?+psr[EW,ZɴRV?+Pv4P =4̿K^[ԿF}RњSmsr/#uVR Ug;rr?Tѿ&f55fkkW~ ʐF*7p_Wr;whD1-IWZ6&`hTڦ=4̿K^[ԿF}RњSmsr/#uVR U8/? '?.侟qu$W6vqڽSY\3ZAij#"Ex?u=+q0.IR;x}pҥ5hxt*_?ߔJ?3q{i=(yO<dMj$*T_?_:O\_MeEBۓY[CYʒ>G벪w?_?]3˯ay$w&^xsp")b.ǧ`դ0<1Asq3q,ԙQ 7#+G玟ѫ[6:NBd KT$r༩ɕ}K?[ʔM~7+_K_RިbғrU/rI$qPnn_o\j\F=quj!1WϬ#.|sY cp[ZKr$)XQw=Ts~qr?^Ms^ku0=, ȀT%U:_"k;g# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?# Z?xt77D{'_tidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidث3Zn??*GLFO?btidتytҖ4ztˊH@H UNormal CJOJQJ_HaJmHsHtHNAN Fuente de prrafo predeter.Ri@R Tabla normal4 l4a ,k, Sin lista~@~ UTabla con cuadrcula7:V0<@< Encabezado 8!B @B Pie de pgina 8!X@0 00bc()*0[\AB|}~ !"#$%&'()*HIJ(st^XY & ' < = G H )*+TUpqrKLM^_`~`a   B  000 00000 0 0 000 00 0 000 0 0 0 0 0 000 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000000 0 0 0000000 0 0 000000000 0 0 0 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 000 0 0 000 0 0 0 0 0 00 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0000000000000000000000000000000@0B00N@0B00N@0B00N@0B00N@0@0.B00N[\(stY^_ B00@0 00@0 00@0 00@0 00 @0 0 0 @0 0 0 @0 00@0 00@0 0:0;00:0@0000000B00@000(B0000000000@0 00@0 00@0 00@0 00@0 00@0 0F0G00F0@00F0@0 00 h< (* [  " q^ !"#$%&')+-BR(8^nYi. ' 7 aqG$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$ Casilla1Casilla4Casilla5Casilla6Casilla8Casilla9 Casilla10 Casilla11 Casilla12 Casilla13 Casilla14 Casilla15C)_ b .S9o r,> l> E E a a a M9" e>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName DAjuntament de VacarissesLA CONTRACTACI DE PERSONESla Llei Orgnicala Seguretat SocialLA SUBVENCI PER LA ProductID   ac'*/0Z\/@T{~*GJ':rt ]pWk0 % 9 ; = F H (+SUorJM]`} _sAB   0~&&'' < ++..STUUrM_` '+,LSQ_   A@xf^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.A@T & #$%%+-4K`8bKc0yUR_NdJ{`}l^*0[\~'('UrM^_(!@((T((0@UnknownG>[x Times New Roman5Symbol3& >Cx Arial7&:{$ Calibri"1JJ0 "0 "n42qHP ?U RAQUELJORDINA Oh+'0h $ 0 <HPX` RAQUELNormalJORDINA2Microsoft Office Word@F#@R0ɵ*@R0ɵ*0՜.+,0 hp| " ' Ttulo !"#$%&'()*+,./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"$%&'()*/Root Entry FЉܵ*1Data -@1Table|<WordDocument8XSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8#CompObjr F Documento Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q